Trung C?p

?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a

05:22 | 27/04/2018

CU?C ????NG THU?Y NÔ?I ?I?A VIÊ?T NAM

TR???NG C?N GTVT ????NG THU?Y II

C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phúc

 

CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O

(Ban hành kèm theo Quy?t ??nh s?: 424/Q?-?TII ngày 10 tháng 4 n?m 2017 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng ngh? GTVT ???ng thu? II)

¾¾¾¾¾¾¾¾

 Tên ngh?: ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a

Mã ngh?: 5840109                   

Trình ?? ?ào t?o: Trung c?p

Hình th?c ?ào t?o: Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh: T?t nghi?p t?? Trung h?c c? s?? ho?c t??ng ???ng tr?? lên 

Th?i gian ?ào t?o: 1,5 n?m

1. M?c tiêu ?ào t?o:

1.1. M?c tiêu chung:

?ào t?o ngu?n nhân l?c cho ngành giao thông v?n t?i ???ng th?y n?i ??a có ch?t l??ng, ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a các nhà tuy?n d?ng và t?c ?? phát tri?n c?a xã h?i trong giai ?o?n h?i nh?p.

1.2. M?c tiêu c? th?:

- Chính tr?, ??o ??c:

       + Có t? t??ng chính tr? v?ng vàng, l?p tr??ng kiên ??nh, có tinh th?n yêu n??c và t? hào dân t?c, hi?u bi?t và trung thành v?i lý t??ng cách m?ng c?a ??ng, yêu n??c, yêu ch? ngh?a xã h?i, n?m v?ng vai trò c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và s? m?nh l?ch s? c?a giai c?p công nhân Vi?t Nam;

       + Bi?t  quy?n và ngh?a v? công dân, nghiêm ch?nh ch?p hành pháp lu?t c?a Nhà n??c, có ý th?c ph?n ??u vì m?c tiêu dân giàu, n??c m?nh, xã h?i công b?ng dân ch? v?n minh;

       + Có tính ??c l?p, ch?u trách nhi?m cá nhân cao, có kh? n?ng ph?i h?p công vi?c, có lòng say mê ngh? nghi?p. Có ý th?c t? ch?c k? lu?t t?t, có ý chí cao, có tính t?p th? và tinh th?n v??t khó.

- Th? ch?t, qu?c phòng:

       + Bi?t b?i và làm vi?c ???c trong ?i?u ki?n sóng gió, th??ng xuyên luy?n t?p ?? có ?? s?c kh?e ?? làm vi?c lâu dài trong ngành;

       + N?m ???c nh?ng ki?n th?c và thao tác c? b?n v? ?i?u l?nh và các lo?i v? khí thông th??ng; có tinh th?n c?nh giác và s?n sàng tham gia chi?n ??u b?o v? t? qu?c th?c hi?n ngh?a v? qu?c phòng toàn dân.

- Ki?n th?c:

        + Bi?t ???c c? b?n v? k?t c?u ph??ng ti?n thu?, b? trí các trang thi?t b? trên tàu và công d?ng c?a chúng;

        + Gi?i thích ???c nguyên lý ?i?u khi?n tàu th?y;

        + Gi?i thích ???c nguyên lý ho?t ??ng c?a máy tàu và h? th?ng ?i?n tàu th?y, có th? v?n hành máy khi c?n thi?t;

        + Bi?t cách phán ?oán, d? báo v? th?i ti?t có ?nh h??ng ??n hành trình c?a ph??ng ti?n thông qua các thông tin, các hi?n t??ng t? nhiên ho?c qua các thi?t b? chuyên ngành;

       + Nh?n bi?t các lo?i ph??ng ti?n thu? n?i ??a;

       + Bi?t ph??ng pháp ?óng ph??ng ti?n, phân lo?i nguyên v?t li?u s? d?ng;

       + Bi?t ???c các qui t?c giao thông ???ng th?y n?i ??a ?? x? lý ?úng các tình hu?ng trong quá trình ?i?u khi?n tàu;

       + Bi?t ???c ph??ng pháp l?p ghép các ??i hình ph??ng ti?n v?n t?i;

       + N?m v?ng ?? sâu m?c n??c, chi?u cao c?a các c?u trúc th??ng t?ng ?? tính toán an toàn;

       + Bi?t xác ??nh v? trí và ki?m soát tuy?n ?i b?ng ki?n th?c ??a d? ?ã h?c; n?m v?ng ??c ?i?m c?a các tuy?n lu?ng, b?n c?ng chính ?? ?i?u khi?n tàu an toàn;

       + N?m v?ng nh?ng quy ??nh v? v?n chuy?n hàng hoá và hành khách, nh?n bi?t các lo?i hàng hoá bi?t các ??c tính c?a chúng; bi?t các ph??ng pháp, th? t?c giao nh?n hàng hoá; b?o ??m an toàn cho hàng hoá và hành khách trong quá trình v?n chuy?n;

       + Có các ki?n th?c c? b?n v? ngo?i ng?, tin h?c ?? có th? t? h?c t?p nâng cao trình ??, qua ?ó ti?p thu ???c các ki?n th?c v? khoa h?c, công ngh? m?i qua tài li?u sách báo và các thông tin trên internet, có th? giao ti?p ??n gi?n b?ng ti?ng Anh ph?c v? cho chuyên ngành.

- K? n?ng ngh?:  

          Làm ???c các công vi?c c?a thuy?n tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng ba, c? th?:

         + Thành th?o vi?c chèo xu?ng, làm dây, b?o d??ng tàu;

         + S? d?ng ???c các trang, thi?t b? c?u sinh, c?u ho?, c?u ??m và c?u ???c ng??i ngã xu?ng n??c;

        + Thành th?o và h??ng d?n cho thu? th? các nút dây, ??u cáp, ??u dây, l?p ráp và s? d?ng các lo?i ròng r?c, puly, t?i;

        + Th?c hi?n công vi?c v? sinh, ki?m tra b?o d??ng ph??ng ti?n và các trang thi?t b? v? dây, cáp, t?i, h? th?ng truy?n ??ng;

        + ?o dò lu?ng l?ch;

        + ?o m?n n??c ph??ng ti?n;

        + Ch? huy m?i ng??i trên ph??ng ti?n ?? x? lý khi ph??ng ti?n có tình hu?ng kh?n c?p, nguy c? m?t an toàn ho?c b? tai n?n;

        + Ch? ??ng th?c hi?n các công vi?c chu?n b? cho m?t chuy?n hành trình c?a ph??ng ti?n;

        + ?i?u ??ng tàu an toàn khi ra vào b?n, neo ??u và hành trình trong m?i tình hu?ng;

       + S? d?ng ???c các thi?t b? thông tin liên l?c trong m?i tình hu?ng ph?c v? công tác khai thác tàu, công tác tìm ki?m c?u n?n;

       + Th?c hi?n các quy ??nh v? an toàn và b?o v? môi tr??ng ???ng thu? n?i ??a;

       + Th?c hi?n ??y ?? các công vi?c liên quan h?p ??ng v?n t?i;

       + L?p ???c các k? ho?ch v? ki?m tra, b?o d??ng các thi?t b? trên boong, h? th?ng lái, các thi?t b? c?p c?u; v? sinh và b?o d??ng v? ph??ng ti?n;

       + L?p k? ho?ch và t? ch?c m?t chuy?n ?i an toàn hi?u qu? cho lo?i ph??ng ti?n ???c ?i?u khi?n theo quy ??nh.

1.3. V? trí vi?c làm sau khi t?t nghi?p:

Khi t?t nghi?p ra tr??ng có th? làm vi?c ? các v? trí sau:

- Thu? th? trên các ph??ng ti?n thu? n?i ??a;

- Ng??i lái ph??ng ti?n trên các ph??ng ti?n thu? n?i ??a;

- Thuy?n phó ho?c Thuy?n tr??ng ? các ph??ng ti?n: ch? khách ??n 50 ng??i, ch? hàng ??n 150 t?n, ?oàn lai ??n 400 t?n, tàu công tác ??n 150 mã l?c;

- Cán s? c?a phòng ?i?u ?? v?n t?i;

- ??i phó ho?c ??i tr??ng ??i tàu t?i các công ty, xí nghi?p; doanh nghi?p v?n t?i ???ng thu? n?i ??a.

2. Kh?i l??ng ki?n th?c và th?i gian khóa h?c:

- S? l??ng môn h?c, mô ?un: 30 môn h?c, mô ?un

- Kh?i l??ng ki?n th?c, k? n?ng toàn khóa h?c: 76 tín ch? (1785 gi?)

- Kh?i l??ng các môn h?c chung/??i c??ng: 285 gi?

- Kh?i l??ng các môn h?c, mô ?un chuyên môn: 1500 gi?

- Kh?i l??ng lý thuy?t: 621 gi?; Th?c hành, th?c t?p, th?o lu?n, bài t?p: 1067 gi?; Ki?m tra: 97 gi?

- Th?i gian toàn khóa h?c: 1,5 n?m

3. N?i dung ch??ng trình:

 

 

M ã

MH,

M?

 

 

Tên môn h?c, mô ?un

 

S?

tín ch?

Th?i gian h?c t?p (gi?)

T?ng s?

Trong ?ó

thuy?t

Th?c

hành/ th?c t?p/ bài t?p/ th?o lu?n

 

 

Ki?m

tra

I

Các môn h?c chung/??i c??ng

MH01

Chính tr?

2

30

25

3

2

MH02

Pháp lu?t

1

15

10

3

2

M?03

Giáo d?c th? ch?t

1

30

3

24

3

M?04

Giáo d?c qu?c phòng

5

120

47

65

8

M?05

Tin h?c

1

30

5

23

2

MH06

Ti?ng Anh c? b?n

3

60

30

25

5

II

Các môn h?c, mô ?un chuyên môn ngành, ngh?

II.1

Môn h?c, mô ?un c? s?

M?07

K? thu?t b?i l?n

2

60

4

52

4

M?08

K? n?ng m?m

2

45

15

27

3

MH09

Môi tr??ng ???ng th?y

3

45

37

5

3

MH10

C?u trúc tàu

3

45

37

5

3

MH11

Ti?ng Anh chuyên ngành

4

75

45

25

5

II.2

Các môn h?c, mô ?un chuyên môn ngành, ngh?

M?12

Thuy?n ngh?

3

75

15

55

5

MH13

Khí t??ng

2

45

37

5

3

MH14

Lu?t GT?TN?

3

60

28

28

4

MH15

Lu?ng ch?y tàu thuy?n

3

60

28

28

4

M?16

Thi?t b? hàng h?i 1

2

45

15

27

3

M?17

Thi?t b? hàng h?i 2

2

45

15

27

3

MH18

Nguyên lý ?i?u khi?n tàu th?y

3

45

42

0

3

M?19

Thông tin liên l?c hàng h?i

2

45

15

27

3

M?20

 Tr?c ca

2

45

15

27

3

M?21

S? c?u

2

45

15

27

3

MH22

Th?y tri?u

3

45

37

5

3

M?23

?i?u ??ng tàu

4

105

15

84

6

MH24

??a v?n hàng h?i

3

60

28

28

4

MH25

V?n t?i ?TN?

3

60

28

28

4

M?26

Th?c t?p t?t nghi?p

8

360

0

360

0

II.3

Môn h?c, mô ?un t? ch?n

M?27

Máy tàu th?y

2

45

15

27

3

M?28

?i?n tàu th?y

2

45

15

27

3

MH29

B?o hi?m hàng h?i

2

45

37

5

3

MH30

Lý thuy?t tàu

2

45

37

5

3

 

T?ng c?ng

76

1785

621

1067

97

 

4. H??ng d?n s? d?ng ch??ng trình:

4.1. H??ng d?n xác ??nh n?i dung và th?i gian cho các ho?t ??ng ngo?i khóa:

C?n c? vào ?i?u ki?n c? th?, kh? n?ng c?a tr??ng và k? ho?ch ?ào t?o hàng n?m theo t?ng khóa h?c, l?p h?c và hình th?c t? ch?c ?ào t?o ?ã xác ??nh trong ch??ng trình ?ào t?o và công b? theo ngh? ?? xác ??nh n?i dung và th?i gian cho các ho?t ??ng ngo?i khóa ??m b?o ?úng quy ??nh.

4.2. H??ng d?n t? ch?c ki?m tra k?t thúc môn h?c, mô ?un:

Th?i gian t? ch?c ki?m tra h?t môn h?c, mô ?un ???c xác ??nh và có h??ng d?n c? th? theo t?ng môn h?c, mô ?un trong ch??ng trình ?ào t?o.

4.3. H??ng d?n thi t?t nghi?p và xét công nh?n t?t nghi?p:

+ Ng??i h?c ph?i t? h?c h?t ch??ng trình ?ào t?o theo t?ng ngành, ngh? và có ?? ?i?u ki?n thì s? ???c d? thi t?t nghi?p.

+ N?i dung thi t?t nghi?p bao g?m: Môn chính tr?; lý thuy?t t?ng h?p ngh? nghi?p; Th?c hành ngh? nghi?p.

S? TT

Môn thi

Hình th?c thi

Th?i gian thi

1

Chính tr?

Vi?t

Tr?c nghi?m

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

2

Lý thuy?t tô?ng h??p nghê? nghiê?p

Vi?t

Không quá 120 phút

Tr?c nghi?m

Không quá 90 phút

3

Th?c hành ngh? nghiê?p

Th?c hành

Không quá 8 gi?

Hi?u tr??ng nha? tr??ng c?n c? vào k?t qu? thi t?t nghi?p và các quy ??nh liên quan ?? xét công nh?n t?t nghi?p, c?p b?ng Trung c?p theo quy ??nh hiê?n ha?nh c?a tr??ng.

 

HI?U TR??NG

(?ã ký)

ThS. Bùi ?ình Thi?n

 

Các tin khác