?oàn thanh niên

02:28 | 12/02/2018
Gi?i thi?u ?oàn thanh niên ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là m?t t? ch?c chính tr? - x? h?i, là tr??ng h?c x? h?i ch? ngh?a c?a sinh viên, là ??n v? tr?c ti?p tham m?u cho ??ng ?y, Ban Giám hi?u trong vi?c th?c hi?n nhi?m v? t?p h?p, t? ch?c, giáo d?c và rèn luy?n ?oàn viên, sinh viên trong Nhà tr??ng