Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH KHAI THáC MáY TàU TH?Y

09:16 | 02/08/2019
Sau khi t?t nghi?p ngành Khai thác máy tàu th?y sinh viên làm vi?c t?i b? ph?n qu?n ly máy trên tàu th?y ho?c có th? làm vi?c t?i các x??ng s?a ch?a và b?o d??ng tàu th?y.

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?), ???c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 7.000.000 ??ng ??n 10.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU TH?Y

Khai thác máy tàu th?y là ngành khai thác, b?o qu?n, b?o d??ng, s?a ch?a các trang thi?t b? thu?c b? ph?n qu?n lý máy nh?m ??m b?o s? ho?t ??ng an toàn, hi?u qu? cho con ng??i, tàu và b?o v? môi tr??ng

Sau khi t?t nghi?p ngành Khai thác máy tàu th?y sinh viên làm vi?c t?i b? ph?n qu?n lý máy trên tàu th?y ho?c có th? làm vi?c t?i các x??ng s?a ch?a và b?o d??ng tàu th?y.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

- Nhà n??c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.


N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác