Khoa chuyên m?n

Khoa C? b?n

1. GI?I THI?U 
Quá trình thành l?p:
-       Khoa C? b?n ???c hình thành t? n?m 2007
-       Là khoa ch?u trách nhi?m gi?ng d?y các môn c? s? cho sinh viên toàn tr??ng 
Nhân s?: 
- Cô Thái M? Liên:  Tr??ng khoa,  Th?c s?, Gi?ng viên ti?ng Anh
- Cô V? Th? G?m: Th? ký khoa,  Th?c s?,  Gi?ng viên Chính tr?
- Th?y Nguy?n Huy Hùng: Gi?ng viên ti?ng Anh
- Cô Nguy?n Kh?c L?u Ph??ng:  Gi?ng viên ti?ng Anh
- Th?y Phan Thanh Hi?n:  Gi?ng viên GDTC

S? m?nh c?a chúng tôi là: 
-   Khoa C? B?n có nhi?m v? gi?ng d?y các môn c? s? trong h? th?ng ch??ng trình ?ào t?o trung c?p và cao ??ng cho sinh viên toàn tr??ng, bao g?m chính tr?, pháp lu?t, giáo d?c th? ch?t, ti?ng Anh c? b?n và ti?ng Anh các chuyên ngành cho sinh viên các ngành Công ngh? thông tin, ?i?u khi?n tàu bi?n, Máy tàu th?y, Kinh t?.

 -  Yêu c?u ??i v?i sinh viên c?a khoa là sinh viên ???c trang b? ki?n th?c v?ng ch?c v? chính tr? pháp lu?t, n?m  v?ng ???ng l?i, ch? tr??ng, chính sách c?a ??ng và nhà n??c,  Sinh viên ph?i có s?c kh?e t?t ?? ?áp ?ng ???c yêu c?u công vi?c c?a các ngành ngh? ???c ?ào t?o. Bên c?nh ?ó, ti?ng Anh là m?t y?u t? then ch?t, là m?t trong các k? n?ng c?n thi?t ?? có th? làm vi?c trong môi tr??ng n?ng ??ng, hi?n ??i, nhi?u th? thách theo xu h??ng toàn c?u hóa hi?n nay.
 
-  Song song v?i ho?t ??ng gi?ng d?y,  h?c t?p Khoa C? b?n còn râ?t n?ng ??ng và nhi?t tình trong các công tác nghiên c?u khoa h?c. ??i ng? cán b? gi?ng viên c?a Khoa ?ã ch? trì và tham gia m?t s? sáng ki?n ?ê? tài nghiên c?u khoa h?c, tích c?c tham gia các h?i th?o khoa h?c, ?óng góp trong s? phát triê?n chung c?a nhà tr??ng. T? n?m 2009 ??n nay khoa ?ã liên t?c nh?n ???c danh hi?u T?p th? Lao ??ng tiên ti?n và xu?t s?c.
Các tin khác