Khoa chuyên m?n

Khoa C?ng trình

12:02 | 12/04/2018

GI?I THI?U KHOA CÔNG TRÌNH

1. Quá trình thành l?p và phát tri?n

Khoa Công trình ???c hình thành trên c? s? Khoa Máy – Công trình  và sau ?ó là Khoa Công trình c?a Tr??ng cao ??ng Giao thông V?n T?i ???ng Th?y II. Khoa hi?n ?ang ??m nhi?m công tác qu?n lý và ?ào t?o b?c Cao ??ng v?i các chuyên ngành gô?m:

- Xây d?ng câ?u ???ng b?

- K? thu?t xây d?ng

- Tr?c ??a công trình

2. Ch?c n?ng

T? ch?c và th?c hi?n công tác giáo d?c ?ào t?o và rèn luy?n h?c sinh-sinh viên trong quá trình ?ào t?o, có vai trò quan tr?ng trong vi?c hình thành k? n?ng, nhân cách c?a ng??i h?c và ch?t l??ng ?ào t?o c?a nhà tr??ng.

3. Nhi?m v?

Tr?c ti?p t? ch?c, th?c hi?n quá trình ?ào t?o, gi?ng d?y, h?c t?p và các ho?t ??ng giáo d?c khác theo ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y c?a tr??ng và các qui ??nh chung c?a c? quan qu?n lý c?p trên.

Qu?n lý giáo viên, nhân viên h?c sinh thu?c ph?m vi khoa. Xây d?ng k? ho?ch khoa, phân công giáo viên, ??m b?o hoàn thành kh?i l??ng công tác ???c giao.

T? ch?c nghiên c?u, c?i ti?n n?i dung ch??ng trình, giáo trình môn h?c và tr?c ti?p biên so?n giáo trình môn h?c ho?c bài gi?ng các môn h?c, các b? ?? thi và ch? t?o ?? dùng d?y h?c trong ph?m vi qu?n lý c?a khoa, ph?n ??u ??m b?o ?? tài li?u h?c t?p cho h?c sinh.

L?p k? ho?ch, t? ch?c thi, ki?m tra k?t thúc môn h?c, modun. Tr?c ti?p h??ng d?n th?c hành, th?c t?p cho h?c sinh-sinh viên theo ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y và các qui ??nh c?a nhà tr??ng và các qui ??nh khác c?a Nhà n??c.

4. M?c tiêu ?ào t?o

4.1 Ki?n th?c c? b?n

V? Khoa h?c c? b?n: Ng??i h?c có ki?n th?c c? b?n v? khoa h?c t? nhiên và xã h?i. Có kh? n?ng v?n d?ng  vào vi?c ti?p c?n khai thác các thông tin và ki?n th?c m?i.

V? Công ngh? thông tin: Ng??i h?c th? s? d?ng thành th?o các ph?n m?m chuyên ngành nh?  Office, Autocad, Nova, …

V? Ngo?i ng?: Ng??i h?c có trình ?? tiê?ng Anh c? b?n theo ch??ng trình c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o. Ngoài ra còn ?áp ?ng yêu câ?u ??c các b?n v? và tài li?u tiê?ng Anh chuyên ngành thông th??ng.

4.2 Ki?n th?c c? s? ngành

Ng??i h?c có ki?n th?c c? b?n và bi?t cách thu th?p, phân tích, x? lý s? li?u trong chuyên ngành xây d?ng nh? k?t c?u, v?t li?u, ??a ch?t, n?n móng, tr?c ??a, th?y v?n, th?y l?c.

4.3 Ki?n th?c chuyên ngành

Ng??i h?c có ki?n th?c v? kh?o sát, thi?t k?, thi công và t? ch?c thi công các công trình; qu?n lý các công trình xây d?ng.

4.4 K? n?ng

+   K? n?ng m?m

Có k? n?ng t? ch?c và làm vi?c theo nhóm,  t? duy ??c l?p và sáng t?o.

Có kh? n?ng suy lu?n và thuy?t trình, có k? n?ng tìm và x? lý thông tin và gi?i quy?t v?n ??.

+  K? n?ng chuyên môn

Có k? n?ng ??c, tra c?u, áp d?ng các tài li?u h??ng d?n k? thu?t, tiêu chu?n trong trong l?nh v?c chuyên môn.

Có kh? n?ng thi công, s?a ch?a, b?o d??ng các công trình xây d?ng trong l?nh v?c ???c ??o t?o.

Có k? n?ng qu?n lý nhóm, t? ??i thi công và qu?n lý d? án.

+ Thái ??, hành vi: Thái ?? và ??o ??c ngh? nghi?p ?úng ??n; ý th?c k? lu?t và tác phong công nghi?p.

+  V? trí ??m nh?n, kh? n?ng công tác sau khi t?t nghi?p

Có kh? n?ng kh?o sát thi?t k? công trình giao thông, công trình dân d?ng- công nghi?p; l?p d? toán công trình, l?p h? s? th?u; tham gia thi công, tr?c ti?p qu?n lý các ??i s?n xu?t t?i công tr??ng; giám sát công xây d?ng công trình,…

Có th? làm vi?c trong các công ty kh?o sát thi?t k?; công ty ki?m ??nh; công ty thi công ho?c các Ban qu?n lý d? án, Phòng/Khu qu?n lý ?ô th?,…

+ Kh? n?ng h?c t?p, nâng cao trình ?? sau khi t?t nghi?p: Có kh? n?ng liên thông lên ??i h?c sau khi t?t nghi?p các chuyên ngành thu?c l?nh v?c xây d?ng và các chuyên ngành liên quan khác.

5. Ban Lãnh ??o Khoa

- Ông : H? Bá Toàn  -     Tr??ng khoa

-  Bà Ph?m Th? H?u  -     Phó khoa

Gi?ng Viên/ Nhân Viên

-  Ông Lê Quang

Gi?ng viên

- Ông Nguy?n Thành Quí

Gi?ng viên

-  Ông Lê Ng?c Tu?n

Gi?ng viên

-  Ông Phan V?n Bình Tâm

Gi?ng viên

-  Bà Nguy?n Thúy Qu?nh

Gi?ng viên

-  Ông Lê Anh Pha

Gi?ng viên

-  Ông Lê Qu?c Nam

Gi?ng viên

-  Bà Thái Ng?c Hòa

Gi?ng viên

-  Ông ???ng Ch?n Huê

Gi?ng viên


Liên H?

 Khoa Công trình, P102, Tr??ng C? GTVT ???ng Th?y II
 S? 33 – ???ng ?ào Trí – P.Phú M? - Qu?n 7 – TP.HCM
 ?i?n tho?i: 028.378.52.697
 Email: khoacongtrinh.dt2@gmail.com 
Các tin khác