Khoa chuyên m?n

Khoa Kinh t?

1. NHÂN S? Ban Lãnh ??o
- Cô Lê Th? Y?n Huy?n - Tr??ng khoa 
Gi?ng Viên/ Nhân Viên
- Cô Nguy?n Th? Hòa -  Gi?ng viên
- Cô V? Th? H?ng - Gi?ng viên
- Thâ?y Nguy?n V?n Sang -  Gi?ng viên
- Thâ?y Lê V?n Mô?ng - Tr???ng pho?ng ?a?o ta?o - Gi?ng viên kiêm nhiê?m.
- Cô Nguy?n Th? Thanh Bình - Nhân viên P.Qu?n tr? thi?t b? - Gi?ng viên kiêm nhiê?m.

2. GI?I THI?U 

Quá trinh thành l?p
-    Khoa Kinh t? ???c hình thành t? n?m 2007 trên c? s? tách ra t? khoa ?i?u khi?n.
-   Là khoa chuyên ngành có s? l??ng sinh viên theo h?c t??ng ??i ?ông t?i tr??ng hi?n nay.
S? m?nh c?a chúng tôi là gì
-   ?ào t?o các nhân viên k? toán ? các c?p ?? trung c?p, cao ??ng ngh? có ph?m ch?t chính tr?, có ??o ??c và s?c kh?e t?t, n?m v?ng nh?ng ki?n th?c c? b?n ?? làm t?t công vi?c k? toán t?i các doanh nghi?p.
-    ?ào t?o h?c sinh thành k? thu?t viên trình ?? trung c?p chuyên nghi?p, có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c và s?c kho? t?t; n?m v?ng nh?ng ki?n th?c c? b?n v? lu?t và kinh t?; ?ô?ng th?i có kh? n?ng h?c t?p, nâng cao trình ?? nh?m ?áp ?ng yêu câ?u nghê? nghi?p trong ?iê?u ki?n kinh tê? th? tr??ng.
?ôi t??ng c?a chúng tôi là ai?
Khoa Kinh t? ?ào t?o sinh viên các h? trung c?p và cao ??ng bao g?m hai ngành, ngh? K? toán doanh nghi?p và Qua?n tri? DN v??a va? nho?.
Ngu?n l?c c?a chúng tôi
-  Khoa kinh t? có t?ng s? 6 gi?ng viên, trong ?ó: 5 gi?ng viên co? trình ?? tha?c sy?; 1 gia?ng viên co? tri?nh ?ô? ?a?i ho?c.
Các ngành ngh? ?ào t?o
-   K? Toán Doanh Nghi?p: ?ào t?o c? nhân kinh t? có ki?n th?c toàn di?n v? ngành k? toán và ki?n th?c k? n?ng chuyên sâu v? k? toán tài chính, k? toán qu?n tr?, Ki?m toán, phân tích ho?t ??ng kinh doanh,… và ??c bi?t là ???c th?c hành thành th?o trên các ch?ng t? s? sách và ph?n m?m th?c t? phù h?p v?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a các doanh nghi?p trong giai ?o?n phát tri?n kinh t? và h?i nh?p qu?c t?.
-   Qua?n tri? DN v??a va? nho?: Sinh viên theo h?c ngành này ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n và chuyên sâu v? t? ch?c, qu?n lý ?i?u hành các ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, qu?n lý ngu?n nhân l?c và nh?ng k? n?ng m?m c?n thi?t. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có kh? n?ng xây d?ng m?i quan h? v?i khách hàng và tri?n khai các h?p ??ng kinh doanh; thành l?p, ?i?u hành doanh nghi?p; ki?m soát tình hình tài chính c?a doanh nghi?p, d? toán kinh phí th?c hi?n và th?m ??nh các d? án ??u t? trong xu th? h?i nh?p kinh t?.

Các tin khác