Phòng ban

Phòng Khoa h?c - ??i ngo?i

1. NHÂN S?Ch?c v?: Tr??ng phòng
H? tên: Nguy?n H?u L??ngCh?c v?: Phó Tr??ng phòng

H? tên: Nguy?n Th? Thanh Bình


2. GI?I THI?U 

Phòng Khoa h?c - ??i ngo?i và ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o là ??n v? tham m?u giúp Hi?u tr??ng và tr?c ti?p t? ch?c th?c hi?n công tác nghiên c?u khoa h?c, ?ng d?ng k? thu?t công ngh? và sáng ki?n kinh nghi?m ph?c v? ??i m?i công tác gi?ng d?y, h?c t?p và phát tri?n nhà tr??ng; Xây d?ng K? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n công tác ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c.

Lãnh ??o Phòng

Th?y Nguy?n H?u L??ng - Tr??ng phòng

Nhi?m v?: Ph? trách chung trong công tác qu?n lý, ?i?u hành liên quan ??n phòng.

-       ?? xu?t và tham m?u cho H?i ??ng khoa h?c c?a Tr??ng v? các ?? tài, ?? án nghiên c?u khoa h?c, ?ng d?ng KHCN; sáng ki?n cái ti?n trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v? và n?ng l?c c?a nhà tr??ng và công tác ?BCLGDNN liên quan.

-       Ph?i h?p v?i các Khoa chuyên môn, phòng ?ào t?o t? ch?c b?i d??ng giáo viên, l?p ?? án phát tri?n tr??ng, m? ngành h?c m?i; biên so?n ch??ng trình ?ào t?o, giáo trình gi?ng d?y, ?? dùng d?y h?c.

-       Tham gia H?i ??ng t? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p, các H?i ??ng th?m ??nh các ?? tài, SKCT, GPCT c?p tr??ng và th?m ??nh ch??ng trình, giáo trình ?ào t?o n?i b?.

-       Ph? trách công tác H?p tác qu?c t? trong ?ào t?o, s?n xu?t kinh doanh, d?ch v?.

-       Th?c hi?n, tri?n khai làm các báo cáo liên quan trong l?nh v?c c?a Phòng do Ban giám hi?u phân công.

Cô Nguy?n Th? Thanh Bình - Phó Tr??ng phòng

Nhi?m v?: 

-       Giúp tr??ng phòng ?i?u hành ho?t ??ng c?a phòng

-       Tham gia công tác gi?ng d?y

-    Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Tr??ng phòng.

Th?y Nguy?n Phi Long - Nhân viên

Nhi?m v?: Th?c hi?n các công vi?c do Phòng phân công, c? th?:

-       Ph? trách, t? ch?c tri?n khai công tác qu?n lý “H? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001-2008” cho 02 khoa và Trung tâm; “H? th?ng ?BCLGDNN” theo yêu c?u c?a B? L?TBXH.

-       Tham gia thành viên H?i ??ng, Tr??ng nhóm chuyên trách t? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p c?a Tr??ng.

-       Ph? trách công tác theo dõi công tác t? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p c?a phòng.

-       Giáo viên kiêm nhi?m, qu?n lý Phòng thí nghi?m công trình c?a Tr??ng.

-       Ph? trách công tác công ?oàn.

-       Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Tr??ng phòng.

Cô Nguy?n Th? Hoa Mai - Nhân viên
Nhi?m v?: Th?c hi?n các công vi?c do Phòng phân công, c? th?:

-       Ti?p nh?n, th?c hi?n, qu?n lý các lo?i h? s? và làm th? t?c thanh toán liên quan t?i phòng:

+ Các ?? tài, ?? án nghiên c?u khoa h?c, ?ng d?ng KHCN, SKCT, GPCT.

+ H? s? liên quan ??n biên so?n, th?m ??nh giáo trình/ tài li?u ph?c v? gi?ng d?y cho các khoa chuyên môn ?ã th?m ??nh chuy?n lên.

+ H? s? t? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p.

-       Tham gia là thành viên, Th? ký các Ti?u ban biên so?n, ch?nh s?a, th?m ??nh giáo trình (khi ???c phân công).

-       Là thành viên tham gia th?c hi?n công tác t? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p.

-    Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Tr??ng phòng.

Liên H?

Phòng Khoa h?c - ??i ngo?i

- Tr? s? chính: s? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, Tp. H? Chí Minh

- ?i?n tho?i: 083 7850 203

- Email: phongkhdn.dt2@gmail.com


Các tin khác