Phòng ban

Phòng Tài v?

A. NHÂN S?

1. Nguy?n Thanh Di?u - Tr??ng phòng – K? toán tr??ng.

2. Mai Nguy?n Hoàng Tu?n - K? toán viên.

3. Tr?n Th? Thúy - K? toán viên.

      4. Võ H?u H?nh - Th? qu?.

B. GI?I THI?U 

Ch?c n?ng:

Tham m?u cho Hi?u tr??ng v? công tác tài chính - k? toán và s? d?ng hi?u qu? các ngu?n l?c tài chính c?a Tr??ng theo quy ??nh hi?n hành.

Nhi?m v?:

- Qu?n lý tài chính và giá tr? tài s?n c?a Nhà tr??ng;

- T? ch?c th?c hi?n công tác k? toán tài chính ?úng Lu?t k? toán và các ch? ??, qui ??nh có liên quan;

- Xây d?ng và th?c hi?n các k? ho?ch tài chính trong ng?n, trung và dài h?n;

- Tham m?u xây d?ng d? toán thu, chi và ki?m tra, ki?m soát, ?ánh giá vi?c th?c hi?n d? toán;

- Tham m?u cho Ban Giám hi?u trong vi?c xây d?ng Qui ch? chi tiêu n?i b? theo qui ??nh; so?n th?o, xây d?ng các lo?i h?p ??ng kinh t? c?a Nhà tr??ng.

- T? ch?c thu ?úng, ??, k?p th?i các kho?n h?c phí, l? phí và các kho?n thu h?p pháp khác;

- Ph?i h?p v?i Phòng T? ch?c – Hành chính, Phòng Qu?n tr? - Thi?t b? ??nh k? ki?m kê tài s?n, x? lý các tài s?n, thi?t b? h? h?ng ho?c th?t thoát theo qui ??nh;

- Th?c hi?n các báo cáo theo yêu c?u c?a c? quan ch? qu?n, c?a Ban giám hi?u và t? ch?c ngoài tr??ng;

- Cung c?p các thông tin tài chính theo yêu c?u c?a các ??n v? liên quan và cho Ban giám hi?u và các t? ch?c ngoài Tr??ng khi có yêu c?u;

- Các công tác khác do Hi?u tr??ng phân công.                               

Liên h?: Phòng Tài v?: - ?i?n tho?i: (028) 3785 0276 - Fax: 028 3785 0280                         - Email: taivuduongthuy2@gmail.com

Các tin khác