Quy ch?

Quy ch? ?ào t?o

03:37 | 28/03/2018

C?C ???NG TH?Y N?I ??A VIÊT NAM

TR??NG CAO ??NG GTVT

???NG TH?Y II

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phúc

QUY CH? ?ÀO T?O

 (Kèm theo Quy?t ??nh s? 898/Q?-?TII ngày 11 tháng 8 n?m 2017 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II)

Ch??ng I

QUY ??NH CHUNG

?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh và ??i t??ng áp d?ng

Quy ch? này quy ??nh v? t? ch?c ?ào t?o; t? ch?c ki?m tra, thi, xét công nh?n t?t nghi?p trình ?? trung c?p, trình ?? cao ??ng theo niên ch? t?i Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II.

?i?u 2. ??i t??ng áp d?ng

Quy ch? này áp d?ng cho ?ào t?o chính quy và ?ào t?o liên thông gi?a các trình ?? trong giáo d?c ngh? nghi?p.

Quy ch? này không áp d?ng cho ?ào t?o th??ng xuyên.

Ch??ng II

T? CH?C ?ÀO T?O

?i?u 3. ?ào t?o theo niên ch?

?ào t?o theo niên ch? là ?ào t?o theo ??n v? n?m h?c. M?i ch??ng trình ?ào t?o (sau ?ây g?i chung là ch??ng trình) c?a m?t ngành, ngh? ???c th?c hi?n trong m?t s? n?m h?c nh?t ??nh. H?c sinh, sinh viên (sau ?ây g?i chung là ng??i h?c) ph?i hoàn thành kh?i l??ng ki?n th?c, k? n?ng ???c quy ??nh trong s? tháng ho?c n?m h?c ?ó. M?t n?m h?c th??ng ???c t? ch?c thành hai h?c k?.

?i?u 4. Th?i gian khóa h?c và th?i gian ho?t ??ng gi?ng d?y

1. Th?i gian ?ào t?o là th?i gian ???c quy ??nh ?? ng??i h?c hoàn thành m?t ch??ng trình c? th? và ?? ?i?u ki?n ?? nh?n b?ng t?t nghi?p t??ng ?ng v?i ch??ng trình ?ó, c? th?:

a) Th?i gian ?ào t?o trình ?? trung c?p:

Th?i gian là 1,5 n?m h?c áp d?ng cho các ngành, ngh? ?ào t?o ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p THCS không có nhu c?u h?c kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT;

Trong tr??ng h?p ng??i h?c có nhu ti?p t?c h?c lên trình ?? cao ??ng, ??i h?c thì ph?i hoàn thành kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o.

b) Th?i gian ?ào t?o trình ?? cao ??ng:

Th?i gian là 2 n?m h?c áp d?ng cho các ngành, ngh? ?ào t?o ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p trung h?c ph? thông ho?c t??ng ???ng;

Th?i gian là 1 n?m h?c áp d?ng cho các ngành, ngh? ?ào t?o:

- ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p trung c?p cùng ngành, ngh? ?ào t?o và có b?ng t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng;

- ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p trung c?p cùng ngành, ngh? ?ào t?o có b?ng t?t nghi?p THCS và ?ã hoàn thành kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT theo quy ??nh.

2. Th?i gian t?i ?a là 4 n?m ??i v?i trình ?? cao ??ng, 4,5 n?m ??i v?i trình ?? trung c?p ?? ng??i h?c hoàn thành ch??ng trình bao g?m: th?i gian t?i ?a ?? hoàn thành các môn h?c, mô-?un trong ch??ng trình, ???c tính t? th?i ?i?m b?t ??u h?c môn h?c, mô-?un th? nh?t ??n khi hoàn thành môn h?c, mô-?un cu?i cùng c?a ch??ng trình và th?i gian ?? hoàn thành các môn thi t?t nghi?p;

Phòng ?ào t?o tham m?u cho hi?u tr??ng xem xét, quy?t ??nh kéo dài thêm th?i gian t?i ?a theo quy ??nh t?i Kho?n 2 - ?i?u này ??i v?i ng??i h?c thu?c vào m?t trong các tr??ng h?p sau: ???c ?i?u ??ng ?i th?c hi?n ngh?a v? an ninh - qu?c phòng, sau khi hoàn thành ngh?a v? ti?p t?c h?c t?i tr??ng; có gi?y xác nh?n khuy?t t?t theo quy ??nh c?a Lu?t Ng??i khuy?t t?t; vì lý do s?c kh?e ph?i d?ng h?c trong th?i gian dài ?? ?i?u tr?; b? truy c?u trách nhi?m hình s?, ?ã có k?t lu?n c?a c? quan có th?m quy?n nh?ng không thu?c tr??ng h?p b? x? lý k? lu?t ? m?c b? bu?c thôi h?c;

Ng??i h?c cùng lúc hai ch??ng trình, th?i gian t?i ?a ?? hoàn thành hai ch??ng trình b?ng th?i gian t?i ?a l?n nh?t ?? hoàn thành m?t trong hai ch??ng trình và ???c tính t? khi b?t ??u h?c ch??ng trình th? nh?t.

3. Th?i gian t? ch?c gi?ng d?y c?a tr??ng quy ??nh c? th? nh? sau:

a) Th?i gian t? ch?c gi?ng d?y c?a tr??ng trong th?i gian t? 7 gi? 30 phút ??n 21 gi? hàng ngày, tr? các n?i dung b?t bu?c ph?i gi?ng d?y ngoài th?i gian quy ??nh này m?i ?? ?i?u ki?n th?c hi?n;

b) T?ng th?i l??ng h?c t?p theo th?i khóa bi?u ??i v?i m?t ng??i h?c trong m?t ngày không quá 8 gi?, tr? các n?i dung b?t bu?c ph?i có nhi?u th?i gian h?n 8 gi? m?i ?? ?i?u ki?n th?c hi?n. Trong ?ó, m?t tu?n h?c không b? trí quá 30 gi? lý thuy?t; trong m?t ngày, không b? trí quá 6 gi? lý thuy?t.

?i?u 5. ??a ?i?m ?ào t?o

1. ??a ?i?m ?ào t?o ???c th?c hi?n t?i tr??ng. Trong ?ó, nhà tr??ng có th? t? ch?c gi?ng d?y ngoài ph?m vi c?a tr??ng các n?i dung v? ki?n th?c v?n hóa, an ninh - qu?c phòng, giáo d?c th? ch?t và các n?i dung th?c hành, th?c t?p trên c? s? b?o ??m ch?t l??ng ?ào t?o.

2. Vi?c t? ch?c thi k?t thúc môn h?c lý thuy?t, thi t?t nghi?p môn lý thuy?t ???c th?c hi?n t?i tr??ng; thi k?t thúc môn h?c, mô-?un có c? lý thuy?t và th?c hành, th?c t?p chuyên môn, th?c t?p t?t nghi?p, thi t?t nghi?p môn th?c hành có th? ???c th?c hi?n ngoài tr??ng trong tr??ng h?p tr??ng không b?o ??m ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t ?? th?c hi?n t?i tr??ng.

?i?u 6. K? ho?ch ?ào t?o

1. Xây d?ng k? ho?ch ?ào t?o

C?n c? vào ch??ng trình ?ào t?o, Phòng ?ào t?o t? ch?c ph?i h?p Khoa chuyên môn ?? xây d?ng k? ho?ch ?ào t?o bao g?m: k? ho?ch n?m h?c, k? ho?ch gi?ng d?y h?c k?, k? ho?ch thi h?c k?, th?i khóa bi?u và trình hi?u tr??ng ký ban hành theo m?c th?i gian sau:

K? ho?ch n?m h?c, k? ho?ch gi?ng d?y h?c k? I, k? ho?ch thi h?c k? I, th?i khóa bi?u h?c k? I, k? ho?ch thi t?t nghi?p: ban hành vào gi?a tháng 7 hàng n?m;

K? ho?ch gi?ng d?y h?c k? II, k? ho?ch thi h?c k? II, th?i khóa bi?u h?c k? II: ban hành tr??c ngày ngh? t?t âm l?ch h?ng n?m 2 tu?n l?.

Trong 1 n?m h?c; ngoài hai h?c k? chính, Phòng ?ào t?o ph?i h?p Khoa chuyên môn có th? t? ch?c thêm m?t k? h?c ph? ?? ng??i h?c có ?i?u ki?n ???c h?c l?i, h?c bù. M?i h?c k? ph? có ít nh?t 4 tu?n th?c h?c c?ng v?i th?i gian thi k?t thúc môn h?c, mô-?un.

K? ho?ch ?ào t?o ???c xây d?ng trên các bi?u m?u quy ??nh và trên ph?n m?m qu?n lý ?ào t?o c?a nhà tr??ng.

2. Tri?n khai k? ho?ch ?ào t?o

Phòng ?ào t?o có nhi?m v? công b? công khai k? ho?ch ?ào t?o tr??c khi b?t ??u m?t khóa h?c, n?m h?c, h?c k?.

Khoa chuyên môn có trách nhi?m tri?n khai k? ho?ch ?ào t?o tr??c 1 tu?n l? tính t? tu?n l? ??u tiên trong h?c k? ?? giáo viên b? môn có th?i gian chu?n b? h? s? gi?ng d?y .

Giáo viên b? môn có trách nhi?m chu?n b? h? s? gi?ng d?y theo ?úng quy ??nh tr??c khi lên l?p.

?i?u 7. T? ch?c nh?p h?c

Phòng ?ào t?o t? ch?c nh?p h?c theo quy ??nh c?a Quy ch? tuy?n sinh c?a nhà tr??ng;

Phòng CTHS-SV t? ch?c h? th?ng giáo viên ch? nhi?m ?? tri?n khai công tác giáo d?c và c? v?n h?c t?p cho ng??i h?c.

Nhà tr??ng t? ch?c cung c?p ??y ?? các thông tin cho ng??i h?c v? m?c tiêu, n?i dung và k? ho?ch h?c t?p c?a ch??ng trình ?ào t?o (website), các n?i quy; quy ch? trong nhà tr??ng; ngh?a v? và quy?n l?i c?a ng??i h?c.

?i?u 8. T? ch?c l?p h?c

Ng??i h?c sau khi hoàn thành th? t?c nh?p h?c ???c s?p x?p vào l?p theo t?ng ngành ngh?. L?p theo t?ng ngành, ngh? ???c gi? ?n ??nh và ???c t? ch?c các ho?t ??ng h?c t?p, sinh ho?t ?oàn th?, các phong trào thi ?ua, các ho?t ??ng chính tr? - xã h?i, v?n hóa th? thao, qu?n lý ng??i h?c trong su?t quá trình ?ào t?o t? ??u ??n cu?i khóa h?c.

?i?u 9. Chuy?n ngành, ngh? ?ào t?o

1. Ng??i h?c ???c chuy?n ngành, ngh? ?ào t?o ?ang h?c sang h?c m?t ngành, ngh? ?ào t?o khác c?a tr??ng.

2. Ng??i h?c chuy?n ngành, ngh? ?ào t?o ph?i b?o ??m các yêu c?u sau:

a) Ng??i h?c có ??n ?? ngh? chuy?n ??i ngành, ngh? ?ào t?o;

b) Ngành, ngh? ?ào t?o d? ki?n s? chuy?n sang h?c ph?i có cùng hình th?c tuy?n sinh và các tiêu chí tuy?n sinh b?ng ho?c th?p h?n so v?i tiêu chí tuy?n sinh c?a ngành, ngh? ?ào t?o ?ang h?c;

c) Ng??i h?c khi ?ã ???c chuy?n ??i sang ngành, ngh? ?ào t?o khác thì ph?i d?ng h?c ngành, ngh? ?ào t?o tr??c khi chuy?n ??i;

d) Vi?c chuy?n ??i ngành, ngh? ?ào t?o ph?i hoàn thành tr??c khi b?t ??u h?c k? th? hai ??i v?i ch??ng trình trình ?? trung c?p và ch??ng trình trình ?? cao ??ng;

?) Không trong th?i gian: t?m d?ng ch??ng trình ?ang h?c, ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c, b? nhà tr??ng k? lu?t t? m?c c?nh cáo tr? lên, b? truy c?u trách nhi?m hình s?.

e) Vi?c chuy?n ??i ngành, ngh? ?ào t?o ph?i có quy?t ??nh c?a Hi?u tr??ng m?i ???c th?c hi?n.

3. Th?i gian h?c t?i ?a ?? ng??i h?c chuy?n ngành, ngh? ?ào t?o hoàn thành ch??ng trình ???c quy ??nh t?i Kho?n 2 - ?i?u 4 c?a Quy ch? này và ???c tính t? khi b?t ??u nh?p h?c ngành, ngh? tr??c khi chuy?n.

?i?u 10. H?c cùng lúc hai ch??ng trình

1. H?c cùng lúc hai ch??ng trình dành cho ng??i h?c có ?? ?i?u ki?n quy ??nh t?i Kho?n 2- ?i?u này và có nhu c?u ??ng ký h?c thêm m?t ch??ng trình th? hai c?a tr??ng ho?c c?a ??n v? liên k?t ?ào t?o v?i tr??ng ?? khi ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p ???c c?p hai b?ng.

2. ?i?u ki?n h?c cùng lúc hai ch??ng trình:

a) Ng??i h?c có ??n ?? ngh? h?c cùng lúc hai ch??ng trình;

b) Ngành, ngh? ?ào t?o ? ch??ng trình th? hai ph?i khác ngành, ngh? ?ào t?o ? ch??ng trình th? nh?t;

c) ?ã h?c xong h?c k? th? nh?t. Trong ?ó, x?p lo?i k?t qu? h?c t?p c?a t?ng h?c k? ?ã hoàn thành ? ch??ng trình th? nh?t tính ??n th?i ?i?m xét h?c cùng lúc hai ch??ng trình ph?i ??t lo?i khá tr? lên;

d) Không trong th?i gian: t?m d?ng ch??ng trình ?ang h?c, b? k? lu?t t? m?c c?nh cáo tr? lên, b? truy c?u trách nhi?m hình s?.

3. Ng??i h?c thu?c di?n ph?i ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c ho?c b? bu?c thôi h?c ? ch??ng trình th? nh?t thì b? bu?c thôi h?c ? ch??ng trình th? hai.

4. Ng??i h?c ch? ???c xét t?t nghi?p ch??ng trình th? hai, n?u có ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p ? ch??ng trình th? nh?t.

5. Th?i gian ?? ng??i h?c hoàn thành hai ch??ng trình ???c quy ??nh t?i Kho?n 2 - ?i?u 4 c?a Quy ch? này.

6. Phòng ?ào t?o tham m?u hi?u tr??ng quy ??nh c? th? vi?c h?c cùng lúc hai ch??ng trình.

?i?u 11. Ngh? h?c t?m th?i, ngh? ?m

1. Ng??i h?c ???c t?m d?ng ch??ng trình ?ang h?c và ???c b?o l?u ?i?m h?c t?p n?u thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau:

a) ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n ?i?u ??ng th?c hi?n nhi?m v? an ninh - qu?c phòng;

b) Vì lý do s?c kh?e ph?i d?ng h?c trong th?i gian dài ?? ?i?u tr? thì ph?i có gi?y xác nh?n c?a c? s? y t? n?i ng??i h?c ?ó khám ho?c ?i?u tr? ho?c ph?i có gi?y xác nh?n khuy?t t?t theo quy ??nh c?a Lu?t Ng??i khuy?t t?t;

c) Trong th?i gian b? k? lu?t ? m?c ?ình ch? h?c t?p có th?i h?n;

d) B? truy c?u trách nhi?m hình s? nh?ng ch?a có k?t lu?n c?a c? quan có th?m quy?n ho?c ?ã có k?t lu?n c?a c? quan có th?m quy?n nh?ng không thu?c tr??ng h?p b? x? lý k? lu?t ? m?c b? bu?c thôi h?c;

?) Vì lý do khác không ???c quy ??nh t?i ?i?m a, b, c, d c?a Kho?n này: ng??i h?c ph?i h?c xong ít nh?t h?c k? th? nh?t t?i tr??ng; không thu?c tr??ng h?p b? bu?c thôi h?c.

2. Ng??i h?c ???c t?m hoãn h?c môn h?c, mô-?un theo k? ho?ch ?ào t?o c?a tr??ng và ph?i hoàn thành môn h?c, mô-?un t?m hoãn ?ó trong qu? th?i gian t?i ?a hoàn thành ch??ng trình n?u thu?c m?t ho?c nhi?u tr??ng h?p sau:

a) Vì lý do s?c kh?e không b?o ??m ?? h?c môn h?c, mô-?un ?ó và ph?i có gi?y xác nh?n c?a c? s? y t? n?i ng??i h?c ?ó khám ho?c ?i?u tr?;

b) Có lý do khác không th? tham gia hoàn thành môn h?c, mô-?un ?ó, kèm theo minh ch?ng c? th? và ph?i ???c hi?u tr??ng ch?p thu?n.

3. Ng??i h?c không thu?c tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 1, 2 c?a ?i?u này, trong tr??ng h?p có lý do chính ?áng thì ???c ngh? h?c ??t xu?t theo quy ??nh c?a tr??ng và ph?i hoàn thành nhi?m v? h?c t?p theo quy ??nh, ??ng th?i ph?i b?o ??m ?i?u ki?n d? thi k?t thúc môn h?c, mô-?un m?i ???c d? thi k?t thúc môn h?c, mô-?un.

4. Th?i gian ngh? h?c t?m th?i ???c tính vào th?i gian t?i ?a ?? ng??i h?c hoàn thành ch??ng trình ???c quy ??nh t?i Kho?n 2- ?i?u 4 c?a Quy ch? này.

5. Phòng ?ào t?o tham m?u hi?u tr??ng quy ??nh c? th? vi?c ngh? h?c t?m th?i c?a ng??i h?c.

?i?u 12. Mi?n tr?, b?o l?u k?t qu? h?c t?p

1. Vi?c mi?n, gi?m, t?m hoãn h?c môn h?c Giáo d?c qu?c phòng và an ninh ???c th?c hi?n theo quy ??nh t? ch?c d?y, h?c và ?ánh giá k?t qu? h?c t?p môn h?c Giáo d?c qu?c phòng và an ninh do B? Lao ??ng -Th??ng binh và Xã h?i ban hành.

2. ???c mi?n h?c, mi?n thi k?t thúc môn h?c, mô-?un, môn thi t?t nghi?p trong ch??ng trình c?a tr??ng trong tr??ng h?p ng??i h?c ?ã ???c công nh?n t?t nghi?p ch??ng trình t? trình ?? t??ng ???ng, trong ?ó có môn h?c, mô-?un ho?c có môn thi t?t nghi?p có ?i?m ??t yêu c?u và ???c công nh?n là t??ng ???ng v?i môn h?c, mô-?un, môn thi t?t nghi?p trong ch??ng trình c?a tr??ng.

3. ???c mi?n h?c, mi?n thi k?t thúc môn h?c, mi?n thi t?t nghi?p ??i v?i môn h?c Chính tr? thu?c các môn h?c chung trong tr??ng h?p ng??i h?c ?ã t?t nghi?p ch??ng trình t? trình ?? t??ng ???ng ho?c có v?n b?ng, ch?ng ch? t?t nghi?p ch??ng trình trung c?p, cao c?p lý lu?n chính tr? ho?c t??ng ???ng.

4. ???c mi?n h?c, mi?n thi k?t thúc môn h?c Ngo?i ng? thu?c các môn h?c chung trong tr??ng h?p ng??i h?c ?ã có ch?ng ch? ngo?i ng? t??ng ???ng b?c 3 theo Khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c dùng cho Vi?t Nam do B? Giáo d?c và ?ào t?o ban hành.

5. ???c mi?n h?c, mi?n thi k?t thúc môn h?c Tin h?c thu?c các môn h?c chung trong tr??ng h?p ng??i h?c có k?t qu? ki?m tra ??u vào c?a tr??ng ??t chu?n k? n?ng s? d?ng công ngh? thông tin c? b?n theo quy ??nh c?a B? Thông tin và Truy?n thông.

6. ???c mi?n h?c, mi?n thi k?t thúc môn h?c Giáo d?c th? ch?t thu?c các môn h?c chung trong tr??ng h?p ng??i h?c là th??ng b?nh binh, có th??ng t?t ho?c b?nh mãn tính làm h?n ch? ch?c n?ng v?n ??ng; ng??i h?c trong th?i gian h?c t?i tr??ng ??t gi?i nh?t, nhì, ba ho?c ??t huy ch??ng trong các ??t thi ??u th? thao c?p ngành ho?c t? c?p t?nh tr? lên.

7. Ng??i h?c có gi?y xác nh?n khuy?t t?t theo quy ??nh c?a Lu?t Ng??i khuy?t t?t ???c hi?u tr??ng xem xét, quy?t ??nh cho mi?n, gi?m h?c m?t s? môn h?c, mô-?un ho?c mi?n, gi?m m?t s? n?i dung và ho?t ??ng giáo d?c mà kh? n?ng cá nhân không th? ?áp ?ng ???c.

8. B?o l?u ?i?m, công nh?n k?t qu? h?c t?p

a) Ng??i h?c ???c b?o l?u ?i?m, công nh?n k?t qu? h?c t?p c?a các môn h?c, mô-?un ??t yêu c?u t? ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng, c?a tr??ng n?i chuy?n ?i trong tr??ng h?p chuy?n tr??ng, c?a m?t trong hai tr??ng th?c hi?n liên k?t ?ào t?o trong tr??ng h?p h?c cùng lúc hai ch??ng trình;

b) Th?i gian ???c b?o l?u k?t qu? h?c t?p không quá 4 n?m.

9. Ng??i h?c có nhu c?u ???c mi?n tr?, b?o l?u k?t qu? h?c t?p ph?i có ??n ?? ngh? hi?u tr??ng xem xét, quy?t ??nh khi nh?p h?c và tr??c m?i k? thi.

?i?u 13. ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c, bu?c thôi h?c, t? thôi h?c

1. Ng??i h?c sau khi k?t thúc m?i n?m h?c, n?u thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau thì bu?c ph?i ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c và ph?i hoàn thành t?t c? các môn h?c, mô-?un ch?a ??t yêu c?u m?i ???c hi?u tr??ng xem xét, cho phép h?c ti?p các môn h?c, mô-?un m?i:

a) Có ?i?m trung bình chung n?m h?c t? 4,0 ??n d??i 5,0 ?i?m theo thang ?i?m 10;

b) Thu?c ??i t??ng ???c quy ??nh t?i ?i?m d-Kho?n 2-?i?u này.

Th?i gian ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c ???c tính vào th?i gian t?i ?a ?? hoàn thành ch??ng trình ???c quy ??nh t?i Kho?n 2- ?i?u 4 c?a Quy ch? này.

2. Ng??i h?c b? bu?c thôi h?c n?u thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau:

a) K?t thúc m?i n?m h?c có ?i?m trung bình chung n?m h?c d??i 4,0 ?i?m theo thang ?i?m 10;

b) ?ã h?t qu? th?i gian t?i ?a ?? hoàn thành ch??ng trình ???c quy ??nh t?i Kho?n 2-?i?u 4 c?a Quy ch? này ho?c ?ã h?t s? l?n ???c d? thi t?t nghi?p theo quy ??nh t?i Kho?n 2- ?i?u 21 c?a Quy ch? này nh?ng ?i?m thi t?t nghi?p ho?c ?i?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p ch?a ??t yêu c?u;

c) B? k? lu?t ? m?c bu?c thôi h?c;

d) Ng??i h?c có gi?y xác nh?n khuy?t t?t theo quy ??nh c?a Lu?t Ng??i khuy?t t?t thu?c tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m a c?a kho?n này thì không b? bu?c thôi h?c nh?ng bu?c ph?i ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c.

Sau khi k?t thúc m?i h?c k? (có ?i?m môn h?c/ mô ?un, ?i?m trung bình chung h?c k?); Phòng ?ào t?o ch? trì ph?i h?p v?i Khoa chuyên môn c?nh báo k?t qu? h?c t?p cho ng??i h?c có k?t qu? h?c t?p ch?a ??t yêu c?u (?i?m các môn h?c/ mô ?un d??i 5 ?i?m, ?i?m trung bình chung h?c k? t? d??i 5 ?i?m tr? xu?ng) bi?t, ?? ng??i h?c có s? chu?n b? và h?c l?i nh?ng môn h?c/ mô ?unch?a ??t yêu c?u theo quy ??nh, theo k? ho?ch c?a nhà tr??ng; ??ng th?i giúp cho ng??i h?c xác ??nh ???c tình hình h?c t?p c?a b?n thân và l?p ph??ng án h?c t?p thích h?p nh?m tránh r?i vào tr??ng h?p b? ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c, nh?m ??m b?o có th? t?t nghi?p trong th?i h?n c?a th?i gian ?ào t?oquy ??nh t?i Kho?n 1-?i?u 4 c?a Quy ch? này.

3. T? thôi h?c

Ng??i h?c không thu?c di?n b? bu?c thôi h?c, th?c hi?n ??y ?? ngh?a v? và trách nhi?m theo quy ??nh, n?u thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ???c làm ??n g?i phòng Công tác h?c sinh-sinh viên ?? ngh? tr??ng cho thôi h?c:

a) Ng??i h?c t? xét th?y không còn kh? n?ng hoàn thành ch??ng trình do th?i gian còn l?i không ?? ?? hoàn thành ch??ng trình theo quy ??nh;

b) Vì lý do khác ph?i thôi h?c kèm theo minh ch?ng c? th? và ???c hi?u tr??ng ch?p thu?n.

4. Hi?u tr??ng quy ??nh c? th? v? th? t?c, quy?n l?i, ngh?a v? ho?c trách nhi?m c?a ng??i h?c và quy?t ??nh vi?c ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c, bu?c thôi h?c và t? thôi h?c c?a ng??i h?c.

?i?u 14. Chuy?n tr??ng

1. Ng??i h?c chuy?n tr??ng theo quy?t ??nh c?a c? quan qu?n lý nhà n??c có th?m quy?n thì vi?c chuy?n tr??ng ???c th?c hi?n theo quy?t ??nh c?a c? quan ra quy?t ??nh cho ng??i h?c chuy?n tr??ng ?ó. Trong ?ó, vi?c ra quy?t ??nh chuy?n tr??ng ph?i có s? ??ng ý b?ng v?n b?n c?a ng??i h?c.

2. Ng??i h?c chuy?n tr??ng theo nhu c?u cá nhân thì vi?c chuy?n tr??ng ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a tr??ng n?i chuy?n ?i và tr??ng n?i chuy?n ??n. Trong ?ó, hi?u tr??ng ch? xét ti?p nh?n ho?c cho ng??i h?c chuy?n ?i h?c ? m?t tr??ng khác khi ng??i h?c ?ó b?o ??m các yêu c?u sau:

a) Có ??n ?? ngh? chuy?n tr??ng;

b) Không trong th?i gian: ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c, b? k? lu?t t? m?c c?nh cáo tr? lên, b? truy c?u trách nhi?m hình s?;

c) ?ã hoàn thành ít nh?t m?t h?c k? t?i tr??ng n?i chuy?n ?i nh?ng không vào h?c k? cu?i cùng c?a khóa h?c;

d) Khi chuy?n sang tr??ng n?i chuy?n ??n ph?i h?c ?úng ngành, ngh? ?ang h?c t?i tr??ng n?i chuy?n ?i và có cùng hình th?c ?ào t?o.

3. Hi?u tr??ng tr??ng có ng??i h?c xin chuy?n ??n quy?t ??nh vi?c ti?p nh?n ho?c không ti?p nh?n công nh?n ho?c không công nh?n k?t qu? h?c t?p c?a ng??i h?c ? tr??ng n?i chuy?n ??n.

4. Th?i gian t?i ?a cho ng??i h?c chuy?n tr??ng hoàn thành ch??ng trình ???c tính t? th?i ?i?m nh?p h?c ? tr??ng n?i chuy?n ?i.

 

Ch??ng III

T? CH?C KI?M TRA, THI, XÉT CÔNG NH?N T?T NGHI?P

?i?u 15. T? ch?c ki?m tra th??ng xuyên, ki?m tra ??nh k? và thi k?t thúc môn h?c, mô-?un

1. T? ch?c ki?m tra th??ng xuyên, ki?m tra ??nh k?

a) Ki?m tra th??ng xuyên do giáo viên gi?ng d?y môn h?c, mô-?un th?c hi?n t?i th?i ?i?m b?t k? trong quá trình gi?ng d?y theo t?ng môn h?c, mô-?un thông qua vi?c ki?m tra v?n ?áp trong gi? h?c, ki?m tra vi?t v?i th?i gian làm bài b?ng ho?c d??i 30 phút, ki?m tra m?t s? n?i dung th?c hành, th?c t?p, ch?m ?i?m bài t?p và các hình th?c ki?m tra, ?ánh giá khác;

b) Ki?m tra ??nh k? ???c quy ??nh trong ch??ng trình môn h?c, mô-?un; ki?m tra ??nh k? có th? b?ng hình th?c ki?m tra vi?t t? 45 ??n 60 phút, ch?m ?i?m bài t?p l?n, ti?u lu?n, làm bài th?c hành, th?c t?p và các hình th?c ki?m tra, ?ánh giá khác;

c) Quy trình ki?m tra, n?i dung và ph??ng pháp ki?m tra, s? bài ki?m tra cho t?ng môn h?c/ mô ?un c? th? ???c th?c hi?n theo quy ??nh trong ch??ng trình môn h?c/mô ?un, b?o ??m trong m?t môn h?c, mô- ?un có ít nh?t m?t ?i?m ki?m tra th??ng xuyên, m?t ?i?m ki?m tra ??nh k?.

2. T? ch?c thi k?t thúc môn h?c, mô-?un

Cu?i m?i h?c k? ho?c khi k?t thúc môn h?c, mô-?un, nhà tr??ng t? ch?c m?t k? thi chính và m?t k? thi ph? ?? thi k?t thúc thúc môn h?c, mô-?un.K? thi ph? ???c t? ch?c cho ng??i h?c ch?a d? thi k?t thúc môn h?c, mô-?un trong k? thi chính ho?c có môn h?c, mô-?un có ?i?m ch?a ??t yêu c?u ? k? thi chính.C? th? nh? sau:

a) L?ch thi c? th? do Khoa chuyên môn và phòng ?ào t?o ph?i h?p xây d?ng nh? sau:

- Khoa chuyên môn xây d?ng l?ch thi và g?i v? phòng ?ào t?o tr??c khi thi 2 tu?n (tu?n l? thi ???c b? trí trong k? ho?ch n?m h?c);

- Phòng ?ào t?o ?i?u ph?i l?ch thi trong toàn tr??ng và thông báo l?i v? Khoa chuyên môn.

b) L?ch thi thông báo cho sinh viên, h?c sinh bi?t tr??c ngày thi ít nh?t 1 tu?n.

c) C?n c? vào l?ch thi k?t thúc môn h?c, mô-?un, Phòng T? ch?c – Hành chính b? trí các phòng thi; cung c?p n??c u?ng ?? ph?c v? k? thi.

d) C?n c? vào l?ch thi k?t thúc môn h?c, mô-?un, Khoa chuyên môn t? ch?c k? thi theo quy trình :

- Xét duy?t ?i?u ki?n d? thi k?t thúc môn h?c, mô ?un và công b? danh sách sinh viên h?c sinh ?? ?i?u ki?n d? thi tr??c ngày thi t?i thi?u 3 ngày;

- L?p danh sách sinh viên, h?c sinh d? thi; b?ng ?i?m (theo m?u qui ??nh);T? ch?c in sao ?? thi;

- Chu?n b? gi?y thi;

- Phân công giáo viên coi; ch?m thi;

- T? ch?c coi thi;

- T? ch?c nh?n và c?t phách bài thi;

- T? ch?c ch?m bài thi;

- T? ch?c ráp phách bài thi và nh?p ?i?m.

?) Khoa chuyên môn ch?u trách nhi?m t? ch?c thi k?t thúc môn h?c, mô-?un ??i v?i t?t c? các môn h?c, mô-?un ? các l?p do khoa chuyên môn t? ch?c gi?ng d?y.

e) Phòng ?ào t?o ch?u trách nhi?m giám sát quá trình t? ch?c thi k?t thúc môn h?c, mô-?un

?i?u 16. ?i?u ki?n và s? l?n d? thi k?t thúc môn h?c/mô ?un và h?c l?i, thi l?i

1. ?i?u ki?n d? thi k?t thúc môn h?c/mô ?un

Ng??i h?c ???c d? thi k?t thúc môn h?c/mô ?un khi ?? các ?i?u ki?n sau:

- Có th?i gian h?c ít nh?t 70% th?i gian h?c lý thuy?t và ??y ?? các bài h?c tích h?p , bài h?c th?c hành, th?c t?p và các yêu c?u c?a môn h?c/mô ?un ???c quy ??nh trong ch??ng trình môn h?c/mô ?un;

- Có ?i?m trung bình chung các ?i?m ki?m tra ??t t? 5,0 ?i?m tr? lên theo thang ?i?m 10;

- S? l?n d? thi k?t thúc môn h?c/mô ?un theo quy ??nh t?i Kho?n 2 – ?i?u này.

- Ng??i h?c có gi?y xác nh?n khuy?t t?t theo quy ??nh thì ???c xét ?u tiên ?i?u ki?n d? thi trên c? s? ng??i h?c ?ó ph?i b?o ??m ?i?u ki?n v? ?i?m trung bình các ?i?m ki?m tra.

2. S? l?n d? thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un

Ng??i h?c ?? ?i?u ki?n d? thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un sau m?i l?n h?c, ????c d?? thi kê?t thu?c môn h?c/ mô ?un không qua? 02 lâ?n, cu? thê?:

- Ng??i h?c ???c d? thi k?t thúc môn h?c/mô ?un l?n th? nh?t (k? thi chính), n?u ?i?m môn h?c/ mô ?un ch?a ??t yêu c?u thì ???c d? thi thêm m?t l?n n?a ? k? thi ph?.

- Ng??i h?c v?ng m?t trong l?n thi nào mà không có lý do chính ?áng thì v?n tính s? l?n d? thi và ph?i nh?n ?i?m 0 cho l?n thi ?ó. Tr??ng h?p này, n?u trong l?n d? thi trong k? thi ph? có ?i?m môn h?c/ mô ?un ch?a ??t yêu c?u thì ph?i h?c l?i và thi l?i theo quy ??nh t?i Kho?n 3 – ?i?u này  

- Tr??ng h?p ng??i h?c v?ng m?t trong l?n thi nào mà có lý do chính ?áng thì không tính s? l?n d? thi, ???c d? thi ? k? thi khác và ???c tính là d? thi l?n th? nh?t.  

3. H?c và thi l?i

Ng??i h?c ph?i h?c và thi l?i môn h?c/ mô ?un ch?a ??t yêu c?u n?u thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau:

- Không ?? ?i?u ki?n d? thi;

- ?ã h?t s? l?n d? thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un nh?ng ?i?m môn h?c/ mô ?un ch?a ??t yêu c?u.

Ng??i h?c thu?c di?n ph?i h?c và thi l?i môn h?c/ mô ?un không ???c b?o l?u ?i?m, th?i gian h?c t?p c?a môn h?c/ mô ?un l?n h?c tr??c ?ó và ph?i b?o ??m các ?i?u ki?n d? thi ???c quy ??nh t?i Kho?n 1 – ?i?u này m?i ???c d? thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un.

?i?u 17. Ra ?? thi, coi thi, ch?m thi k?t thúc môn h?c, mô-?un

1. ?? thi

a) ?? thi ph?i phù h?p v?i n?i dung môn h?c, mô-?un ?ã ???c quy ??nh trong ch??ng trình;

b) ?? thi c?a t?t c? các môn h?c, mô ?un trong ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng ???c l?u tr? trong ngân hàng ?? thi do Phòng ?ào t?o qu?n lý;

c) ?? thi ph?i ???c t? ch?c b?c th?m ng?u nhiên t? ngân hàng ?? thi, có ?? ch? ký c?a Tr??ng khoa chuyên môn, Tr??ng phòng ?ào t?o và ???c hi?u tr??ng duy?t tr??c khi thi;

d) ?? thi ??i v?i ng??i có gi?y xác nh?n khuy?t t?t theo quy ??nh c?a Lu?t Ng??i khuy?t t?t do Hi?u tr??ng quy?t ??nh.

2. Coi thi

a) M?i phòng thi k?t thúc môn h?c, mô-?un ph?i b? trí ít nh?t 02 giáo viên coi thi.

b) Giáo viên ???c phân công coi thi; trong khi coi thi không ???c s? d?ng các ph??ng ti?n thông tin, liên l?c; không ???c giúp ?? ng??i h?c làm bài thi d??i b?t c? hình th?c nào; không ???c làm vi?c riêng, s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng, hút thu?c ho?c s? d?ng ?? u?ng có c?n và các ch?t kích thích trong khi coi thi; có m?t ?úng gi? và th??ng xuyên t?i phòng thi ?? làm nhi?m v? trong quá trình coi thi.

3. Ch?m thi

a) M?i bài thi k?t thúc môn h?c, mô-?un ph?i do ít nh?t 02 giáo viên ch?m thi, cho ?i?m ??c l?p nhau và ph?i ký ??y ?? vào bài thi, phi?u ch?m ?i?m, b?ng ?i?m t?ng h?p c?a ng??i d? thi; trong ?ó, bài thi vi?t t? lu?n ph?i ???c làm phách tr??c khi ch?m và vi?c ch?m thi v?n ?áp, th?c hành ph?i th?c hi?n trên phi?u ch?m thi do Hi?u tr??ng quy ??nh;

b) ?i?m c?a bài thi là trung bình c?ng ?i?m c?a các giáo viên ch?m thi; tr??ng h?p ?i?m c?a các giáo viên ch?m thi ??i v?i m?t bài thi có s? chênh l?ch t? 1,0 ?i?m tr? lên theo thang ?i?m 10 thì ph?i t? ch?c xem xét ho?c ch?m thi l?i, n?u ch?m thi l?i mà ch?a th?ng nh?t ???c ?i?m thì Tr??ng khoa ho?c Tr??ng b? môn xem xét, gi?i quy?t và là ng??i quy?t ??nh cu?i cùng v? ?i?m bài thi;

c) Vi?c ch?m phúc kh?o (n?u có) do Hi?u tr??ng quy ??nh c? th? và t? ch?c th?c hi?n.

4. Công b? ?i?m thi

a) ?i?m thi, ki?m tra theo hình th?c v?n ?áp, th?c hành, th?c t?p ho?c b?o v? báo cáo th?c t?p ph?i ???c công b? cho ng??i h?c bi?t ngay sau khi ch?m;

b) ??i v?i các hình th?c thi, ki?m tra khác ph?i ???c công b? cho ng??i h?c bi?t mu?n nh?t sau 10 ngày làm vi?c k? t? ngày thi xong.

?i?u 18. X? lý ng??i h?c vi ph?m v? thi, ki?m tra

1. Ng??i h?c thi h?, nh? ng??i thi h? s? b? ?ình ch? h?c t?p m?t n?m ??i v?i vi ph?m l?n th? nh?t và b? bu?c thôi h?c ??i v?i vi ph?m l?n th? hai; tr??ng h?p t? ch?c thi, ki?m tra h? s? b? bu?c thôi h?c ??i v?i vi ph?m l?n th? nh?t.

2. Tr? tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này, vi?c x? lý ng??i h?c vi ph?m trong khi d? ki?m tra, thi k?t thúc môn h?c/ mô-?un, thi t?t nghi?p ???c th?c hi?n nh? sau:

a) Khi?n trách và tr? 25% ?i?m bài ki?m tra ho?c bài thi: áp d?ng ??i v?i ng??i h?c ph?m l?i m?t l?n nhìn bài, th?o lu?n bài v?i ng??i h?c khác trong gi? ki?m tra, thi;

b) C?nh cáo và tr? 50% ?i?m bài ki?m tra ho?c bài thi: áp d?ng ??i v?i ng??i h?c vi ph?m m?t trong các l?i sau ?ây:

- ?ã b? khi?n trách m?t l?n trong gi? ki?m tra, thi nh?ng v?n ti?p t?c vi ph?m quy ??nh t?i gi? ki?m tra, thi ?ó;

- Trao ??i bài làm ho?c gi?y nháp cho ng??i khác;

- Chép bài ki?m tra, bài thi c?a ng??i khác; nh?ng bài ki?m tra, bài thi ?ã có k?t lu?n là gi?ng nhau thì x? lý nh? nhau, n?u ng??i h?c b? x? lý có ?? b?ng ch?ng ch?ng minh mình b? sao chép tr??c khi n?p bài thì ???c hi?u tr??ng xem xét gi?m t? m?c k? lu?t c?nh cáo xu?ng m?c khi?n trách, n?u b? sao chép sau khi n?p bài thì không b? x? lý.

c) ?ình ch? làm bài và nh?n ?i?m 0 cho bài ki?m tra, bài thi: áp d?ng ??i v?i ng??i h?c vi ph?m m?t trong các l?i sau:

- ?ã b? c?nh cáo m?t l?n nh?ng trong gi? ki?m tra, thi v?n ti?p t?c vi ph?m quy ??nh trong gi? ki?m tra, thi ?ó;

- Mang theo tài li?u ho?c các v?t d?ng không ???c phép ?em vào phòng thi;

- ??a ?? ki?m tra, thi ra ngoài phòng thi ho?c nh?n bài gi?i t? ngoài vào phòng thi;

- Có hành ??ng gây g?, ?e d?a ng??i có trách nhi?m trong k? thi hay ?e d?a ng??i h?c khác;

- Vi?t, v? b?y lên bài ki?m tra, bài thi;

- Vi?t bài ki?m tra, bài thi trên gi?y không ?úng quy ??nh c?a tr??ng;

- Dùng bài ki?m tra, bài thi c?a ng??i khác ?? n?p;

- Có các hành vi nh?m m?c ?ích xin ?i?m, nâng ?i?m ho?c làm sai l?ch k?t qu? ki?m tra, thi;

Ng??i h?c sau khi ?ã d? ki?m tra, thi n?u có k?t lu?n vi ph?m thì b? x? lý k? lu?t nh? trong khi làm bài ki?m tra, bài thi.

?i?u 19. Cách tính ?i?m môn h?c, mô-?un, ?i?m trung bình chung h?c k?/n?m h?c/khóa h?c.

1. ?i?m môn h?c, mô-?un

a) ?i?m môn h?c/ mô-?un bao g?m ?i?m trung bình các ?i?m ki?m tra có tr?ng s? 0,4 và ?i?m thi k?t thúc môn h?c, mô-?un có tr?ng s? 0,6;

b) ?i?m trung bình ?i?m ki?m tra là trung bình c?ng c?a các ?i?m ki?m tra th??ng xuyên, ?i?m ki?m tra ??nh k? theo h? s? c?a t?ng lo?i ?i?m. Trong ?ó, ?i?m ki?m tra th??ng xuyên tính h? s? 1, ?i?m ki?m tra ??nh k? tính h? s? 2;

c) ?i?m môn h?c, mô-?un ??t yêu c?u khi có ?i?m theo thang ?i?m 10 ??t t? 5,0 tr? lên.

2. ?i?m trung bình chung h?c k?/n?m h?c/khóa h?c.

a) Công th?c tính ?i?m trung bình chung h?c k?/n?m h?c/khóa h?c:

 

Trong ?ó:

+ A: là ?i?m trung bình chung h?c k?/n?m h?c/khóa h?c;

+ i: là s? th? t? môn h?c, mô-?un;

+ ai: là ?i?m c?a môn h?c, mô-?un th? i;

+ ni: là s? tín ch? c?a môn h?c, mô-?un th? i ???c quy ??nh trong ch??ng trình ?ào t?o;

+ n: là t?ng s? môn h?c, mô-?un trong h?c k?/n?m h?c/khóa h?c.

b) ?i?m trung bình chung h?c k?/n?m h?c/khóa h?c bao g?m c? ?i?m môn h?c/ mô-?un ???c b?o l?u, không bao g?m ?i?m môn h?c/ mô-?un ???c mi?n tr? và môn h?c ?i?u ki?n;

c) Tr??ng h?p ng??i h?c ???c t?m hoãn h?c môn h?c/ mô-?un thì ch?a tính kh?i l??ng h?c t?p c?a môn h?c, mô-?un ?ó trong th?i gian ???c t?m hoãn.

3. ?i?m trung bình chung h?c k?, n?m h?c, khóa h?c ?? xét h?c b?ng, khen th??ng sau m?i h?c k?, n?m h?c ho?c khóa h?c ???c tính theo k?t qu? ?i?m thi k?t thúc môn h?c/ mô-?un l?n th? nh?t; ?? xét ?i?u ch?nh ti?n ?? h?c, bu?c thôi h?c ???c tính theo k?t qu? l?n thi k?t thúc môn h?c, mô-?un có ?i?m cao nh?t.

4. Môn h?c Giáo d?c th? ch?t, Giáo d?c qu?c phòng và an ninh là 2 môn h?c ?i?u ki?n; k?t qu? ?ánh giá 2 môn h?c này không tính vào ?i?m trung bình chung h?c k?, n?m h?c, x?p lo?i t?t nghi?p nh?ng là m?t trong các ?i?u ki?n ?? xét hoàn thành kh?i l??ng h?c t?p, xét ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p ho?c b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p và ???c ghi vào b?ng ?i?m c?p kèm theo b?ng t?t nghi?p.

?i?u 20. X?p lo?i k?t qu? h?c t?p

1. Sau m?i h?c k? ho?c n?m h?c, ng??i h?c ???c x?p lo?i v? h?c l?c nh? sau:

a) C?n c? vào ?i?m trung bình chung h?c k?, n?m h?c theo thang ?i?m 10 c?a ng??i h?c ?? x?p lo?i k?t qu? h?c t?p theo h?c k?, n?m h?c c?a ng??i h?c ?ó, c? th?:

- Lo?i xu?t s?c: t? 9,0 ??n 10 ?i?m;

- Lo?i gi?i: t? 8,0 ??n 8,9 ?i?m;

- Lo?i khá: t? 7,0 ??n 7,9 ?i?m;

- Lo?i trung bình khá: t? 6,0 ??n 6,9 ?i?m;

- Lo?i trung bình: t? 5,0 ??n 5,9 ?i?m;

- Lo?i y?u: th?p h?n ho?c b?ng 4,9 ?i?m.

b) Ng??i h?c có ?i?m ??t lo?i gi?i tr? lên b? h? xu?ng m?t m?c x?p lo?i n?u thu?c m?t ho?c nhi?u tr??ng h?p sau:

- B? nhà tr??ng k? lu?t t? m?c c?nh cáo tr? lên trong h?c k? ho?c n?m h?c ???c x?p lo?i k?t qu? h?c t?p;

- Có m?t môn h?c/ mô ?un tr? lên trong h?c k?, n?m h?c ph?i thi l?i (không tính môn h?c ?i?u ki?n; môn h?c, mô-?un ???c t?m hoãn h?c ho?c ???c mi?n tr?).

2. K?t qu? h?c t?p trong h?c k? ph? ???c g?p vào k?t qu? h?c t?p trong h?c k? chính ngay tr??c h?c k? ph? ?? x?p lo?i ng??i h?c v? h?c l?c.

?i?u 21. ?i?u ki?n d? thi và s? l?n d? thi t?t nghi?p

1. ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p

Ng??i h?c ???c d? thi t?t nghi?p khi b?o ??m các ?i?u ki?n sau ?ây:

a) ?i?m t?ng k?t các môn h?c/ mô ?un trong ch??ng trình ??t yêu c?u tr? lên;

b) Không trong th?i gian b? k? lu?t t? m?c ?ình ch? h?c t?p có th?i h?n tr? lên, không b? truy c?u trách nhi?m hình s?;

c) Còn s? l?n và trong qu? th?i gian ???c d? thi t?t nghi?p theo quy ??nh t?i Kho?n 2 - ?i?u này;

d) Ng??i h?c không ?? ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p thu?c tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m a - Kho?n 1 - ?i?u này, n?u v?n còn qu? th?i gian ?? hoàn thành các môn h?c/ mô ?un trong ch??ng trình theo quy ??nh thì ???c hi?u tr??ng xem xét, cho phép ng??i h?c ?ó ???c hoàn thành các môn h?c/ mô ?un ch?a ??t yêu c?u và t? ch?c xét ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p;

?) Ng??i h?c không ?? ?i?u ki?n d? thi do b? k? lu?t ? m?c ?ình ch? h?c t?p có th?i h?n, h?t th?i gian b? k? lu?t ho?c b? truy c?u trách nhi?m hình s?, có k?t lu?n c?a c? quan có th?m quy?n nh?ng không thu?c tr??ng h?p b? x? lý k? lu?t ? m?c b? bu?c thôi h?c thì ???c hi?u tr??ng t? ch?c xét ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p;

e) Tr??ng h?p ng??i h?c có hành vi vi ph?m k? lu?t ho?c vi ph?m pháp lu?t ch?a ? m?c b? truy c?u trách nhi?m hình s?, hi?u tr??ng ph?i t? ch?c xét k? lu?t tr??c khi xét ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p cho ng??i h?c ?ó.

2. S? l?n d? thi t?t nghi?p

a) Ng??i h?c d? thi có môn thi t?t nghi?p có ?i?m ??t t? 5,0 ?i?m tr? lên thì không ???c d? thi l?i môn thi t?t nghi?p ?ó, n?u d??i 5,0 ?i?m thì ???c d? thi l?i môn thi ?ó không quá 03 l?n trong th?i gian t?i ?a hoàn thành ch??ng trình theo quy ??nh;

b) Thi l?i l?n th? nh?t cho ng??i h?c có môn thi ch?a ??t yêu c?u trong th?i gian t?i thi?u 30 ngày làm vi?c k? t? ngày tr??ng công b? k?t qu? thi t?t nghi?p; th?i gian thi l?i l?n th? 2 và l?n th? 3 do hi?u tr??ng quy ??nh;

c) Ng??i h?c có gi?y xác nh?n khuy?t t?t theo quy ??nh, n?u có môn thi t?t nghi?p có ?i?m d??i 5,0 thì ???c hi?u tr??ng xem xét ?u tiên s? l?n d? thi l?i môn thi t?t nghi?p ?ó trong qu? th?i gian t?i ?a hoàn thành ch??ng trình theo quy ??nh;

d) Ng??i h?c v?ng m?t ? môn thi nào n?u không có lý do chính ?áng thì ph?i nh?n ?i?m 0 và v?n tính s? l?n d? thi ?ó, tr??ng h?p có lý do chính ?áng thì ???c hi?u tr??ng b? trí d? thi môn thi ?ó ? k? thi t?t nghi?p khác và ch?a tính s? l?n d? thi, ??ng th?i ph?i b?o ??m trong qu? th?i gian t?i ?a cho phép ?? hoàn thành ch??ng trình.

?i?u 22. K? ho?ch và t? ch?c các ho?t ??ng thi, b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p

1. Phòng ?ào t?o xây d?ng K? ho?ch thi, b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p và công b? công khai tr??c k? thi t?t nghi?p ít nh?t là 05 tu?n.

2. N?i dung và th?i gian thi t?t nghi?p

a) Thi môn Chính tr?

Thi môn Chính tr? ???c t? ch?c theo hình th?c thi vi?t v?i th?i gian 90 phút ? trình ?? trung c?p, 120 phút ? trình ?? cao ??ng ho?c thi tr?c nghi?m v?i th?i gian t? 45 phút ??n 60 phút.

b) Thi môn Lý thuy?t t?ng h?p ngh? nghi?p

Thi môn Lý thuy?t t?ng h?p ngh? nghi?p ???c t? ch?c theo hình th?c thi vi?t ho?c tr?c nghi?m v?i th?i gian thi không quá 180 phút ho?c thi v?n ?áp v?i th?i gian cho 1 thí sinh là 40 phút chu?n b? và 20 phút tr? l?i.

c) Thi môn Th?c hành ngh? nghi?p

Thi môn Th?c hành ngh? nghi?p ???c t? ch?c theo hình th?c làm bài th?c hành k? n?ng t?ng h?p ?? hoàn thi?n m?t ph?n c?a s?n ph?m ho?c m?t s?n ph?m d?ch v?, công vi?c. Th?i gian thi th?c hành cho m?t ?? thi không quá 3 ngày và không quá 8 gi?/ngày.

3. H?i ??ng thi t?t nghi?p

a) Thành l?p h?i ??ng thi t?t nghi?p

H?i ??ng thi t?t nghi?p do hi?u tr??ng ra quy?t ??nh thành l?p, bao g?m:

- Ch? t?ch h?i ??ng là hi?u tr??ng ho?c phó hi?u tr??ng ph? trách ?ào t?o;

- Phó ch? t?ch h?i ??ng là phó hi?u tr??ng ph? trách ?ào t?o ho?c tr??ng phòng ?ào t?o ho?c tr??ng b? ph?n kh?o thí và b?o ??m ch?t l??ng;

- Th? ký h?i ??ng là tr??ng phòng ?ào t?o/tr??ng b? ph?n kh?o thí và b?o ??m ch?t l??ng ho?c phó tr??ng phòng ?ào t?o/phó tr??ng b? ph?n kh?o thí và b?o ??m ch?t l??ng;

- Các ?y viên: g?m m?t s? cán b?, giáo viên c?a tr??ng (có th? m?i thêm ??i di?n doanh nghi?p);

- Nh?ng ng??i có ng??i h?c d? thi t?t nghi?p là ng??i thân (v?, ch?ng, con, anh, ch?, em ru?t) thì không ???c tham gia h?i ??ng và không ???c th?c hi?n nhi?m v? trong các ban ho?c ti?u ban ra ?? thi, coi thi, ch?m thi liên quan ??n ng??i h?c ?ó;

- S? l??ng các thành viên trong h?i ??ng ít nh?t là 05 ng??i.

b) Nhi?m v?, quy?n h?n

- Ch? t?ch h?i ??ng thi t?t nghi?p ch?u trách nhi?m quy ??nh c? th? và ch? ??o toàn b? các ho?t ??ng thi, b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p;

- Ch? t?ch h?i ??ng ra quy?t ??nh thành l?p các ban giúp vi?c h?i ??ng, bao g?m: ban th? ký, ban ?? thi, ban coi thi, ban ch?m thi, ban ch?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p; ngoài ra, ch? t?ch h?i ??ng có th? ra quy?t ??nh thành l?p các ban giúp vi?c khác;

- Thành ph?n c?a m?t ban giúp vi?c g?m có tr??ng ban và ?y viên, trong ?ó tr??ng ban do m?t thành viên trong h?i ??ng kiêm nhi?m, các ?y viên khác không b?t bu?c ph?i là thành viên h?i ??ng;

- M?i ban giúp vi?c có th? ???c t? ch?c thành các ti?u ban, thành ph?n c?a m?i ti?u ban g?m có tr??ng ti?u ban và ?y viên;

- Các thành viên c?a ban ?? thi, ban ch?m thi, ban ch?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p là giáo viên ?? tiêu chu?n v? giáo viên, gi?ng viên trong giáo d?c ngh? nghi?p ho?c các chuyên gia c?a các doanh nghi?p ?ã t?t nghi?p ??i h?c v? ngành, ngh? ?ào t?o phù h?p v?i n?i dung thi, chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p;

- T? ch?c xét và trình hi?u tr??ng xem xét, quy?t ??nh danh sách ng??i h?c ?? ?i?u ki?n, không ?? ?i?u ki?n d? thi, d? b?o v? chuyên ?? khóa lu?n t?t nghi?p;

- T? ch?c, ?i?u hành toàn b? ho?t ??ng thi, b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p theo Quy ch? này và các quy ??nh hi?n hành khác c?a pháp lu?t; ???c s? d?ng con d?u c?a tr??ng ?? th?c hi?n nhi?m v?;

- Xây d?ng, trình hi?u tr??ng quy?t ??nh và công b? n?i quy thi, quy trình ch?m thi, ch?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p, ch?m phúc kh?o và x? lý ?i?m sau phúc kh?o; xây d?ng ?? c??ng ôn t?p thi t?t nghi?p, ?? thi và các tài li?u khác liên quan ??n k? thi, b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p trình hi?u tr??ng phê duy?t;

- B?o m?t ?? thi theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

- T? ch?c công tác coi thi, ki?m tra giám sát thi, ch?m thi, ch?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p, ch?m phúc kh?o; x? lý ho?c ?? xu?t v?i hi?u tr??ng x? lý các tr??ng h?p vi ph?m n?i quy thi, gi?i quy?t các khi?u n?i, t? cáo liên quan ??n k? thi;

- Xét ?i?u ki?n t?t nghi?p cho ng??i h?c theo quy ??nh t?i ?i?u 25 c?a Quy ch? này;

- Trình hi?u tr??ng xem xét, quy?t ??nh danh sách ng??i h?c ?? ?i?u ki?n, không ?? ?i?u ki?n công nh?n t?t nghi?p;

- Báo cáo các v?n ?? liên quan ??n k? thi theo quy ??nh c?a hi?u tr??ng và th?c hi?n nhi?m v?, quy?n h?n khác liên quan ??n vi?c t? ch?c k? thi theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

4. Ra ?? thi, coi thi, ch?m thi

a) ?? thi ph?i phù h?p v?i ?? c??ng ôn thi, m?i môn thi ph?i có m?t b? ?? thi chính và ít nh?t m?t b? ?? thi d? b? t??ng ???ng v? n?i dung ki?n th?c và có cùng th?i gian làm bài thi ??i v?i môn thi Chính tr? và môn Lý thuy?t t?ng h?p ngh? nghi?p;

b) ?i?m ?áp án c?a ?? thi theo hình th?c thi vi?t, th?c hành ???c chia nh? theo ý không quá 0,25 ?i?m theo thang ?i?m 10; trong ?ó, n?u ?i?m toàn bài thi có ?i?m l? là 0,25 thì quy tròn thành 0,5; có ?i?m l? là 0,75 thì quy tròn thành 1,0;

c) Vi?c coi thi, ch?m thi, ch?m phúc kh?o, công b? ?i?m thi c? b?n ???c th?c hi?n nh? k? thi k?t thúc môn h?c, mô-?un; trong ?ó, ch? t?ch h?i ??ng thi t?t nghi?p là ng??i quy?t ??nh cu?i cùng ?i?m thi.

5. Ch?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p

a) Ban ch?m m?t chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p (sau ?ây g?i là ban ch?m) có t? 3 ??n 5 thành viên g?m: tr??ng ban, th? ký và các ?y viên. Giáo viên h??ng d?n có th? tham gia ho?c không tham gia; n?u không tham gia ban ch?m thì cho ?i?m ?ánh giá chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p vào m?t phi?u kín và g?i cho ban ch?m; n?u tham gia ban ch?m thì cho ?i?m vào 2 phi?u kín (1 phi?u v?i t? cách ng??i h??ng d?n, 1 phi?u v?i t? cách thành viên ban ch?m);

b) Ban ch?m ch? h?p khi có m?t t? 3 thành viên tr? lên; tr??ng ban và th? ký không ???c v?ng m?t.

c) Ban ch?m cho ?i?m b?ng hình th?c b? phi?u kín; ?i?m trung bình c?ng c?a các thành viên là ?i?m chính th?c c?a chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p (?i?m l? l?y 1 ch? s? c?a ph?n th?p phân, n?u ch? s? th? 2 c?a ph?n th?p phân t? 6 tr? lên thì làm tròn ?? t?ng thêm 1 cho ch? s? th? nh?t);

d) Biên b?n ch?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p ghi theo m?u và l?u theo quy ??nh c?a hi?u tr??ng;

?) Chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p sau khi b?o v? ???c ch?nh s?a theo ý ki?n c?a ban ch?m ???c l?u 1 b?n t?i khoa chuyên môn và g?i v? th? vi?n tr??ng 1 b?n.

?i?u 23. Chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p

1. Kh?i l??ng c?a chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p không quá 5 tín ch? và ???c quy ??nh trong ch??ng trình ?ào t?o trình ?? cao ??ng.

2. Hi?u tr??ng c?n c? vào k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên, n?ng l?c c?a ??i ng? giáo viên ?? quy?t ??nh ng??i h?c ???c làm chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p.

3. Phân công h??ng d?n và duy?t chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p

a) Hi?u tr??ng quy?t ??nh phân công giáo viên h??ng d?n ng??i h?c làm chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p theo ?? ngh? c?a tr??ng khoa chuyên môn;

b) Tiêu chu?n giáo viên h??ng d?n chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p: có b?ng t?t nghi?p ??i h?c tr? lên, có chuyên môn phù h?p v?i chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p; có kh? n?ng nghiên c?u khoa h?c; có trách nhi?m ??i v?i vi?c h??ng d?n ng??i h?c;

c) S? l??ng chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p giao cho giáo viên h??ng d?n ???c gi?i h?n ? m?c cao nh?t c?a m?t khóa h?c nh? sau: k? s?, c? nhân: 3 chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p; th?c s?: 4 chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p; ti?n s?: 5 chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p;

d) Giáo viên h??ng d?n cùng v?i ng??i h?c xác ??nh chuyên ??, khóa lu?n và g?i cho nhà tr??ng; vi?c duy?t chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p cho ng??i h?c do hi?u tr??ng quy ??nh.

4. Chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p ?? tiêu chu?n ???c b?o v?

a) Hình th?c: do hi?u tr??ng nhà tr??ng quy ??nh;

b) N?i dung: ???c giáo viên h??ng d?n xác nh?n b?ng v?n b?n b?o ??m n?i dung ??t yêu c?u và ?? ngh? cho b?o v?; n?u n?i dung không ??t yêu c?u, c?n ?? ngh? gia h?n cho ng??i h?c ho?c cho ng??i h?c chuy?n sang d? thi t?t nghi?p (n?u k?p th?i gian ôn t?p và thi);

c) V?n b?n ?? ngh? cho ng??i h?c b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p c?a giáo viên h??ng d?n và toàn v?n chuyên ??, khóa lu?n n?p v? khoa chuyên môn tr??c khi b?o v? 15 ngày; chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p ???c giao cho ban ch?m tr??c khi b?o v? ít nh?t 10 ngày.

5. K?t qu? ch?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p ph?i ???c công b? ngay sau bu?i b?o v?.

6. Hi?u tr??ng quy ??nh vi?c b?o v? l?i ho?c cho ng??i h?c chuy?n sang thi t?t nghi?p ??i v?i các tr??ng h?p ng??i h?c b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p không ??t yêu c?u.

?i?u 24. ?i?u ki?n t?t nghi?p

1. Ng??i h?c ???c công nh?n t?t nghi?p khi ?? các ?i?u ki?n sau:

a) ?i?m c?a m?i môn thi t?t nghi?p ph?i ??t t? 5,0 tr? lên ho?c ?i?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p có ?i?m ??t t? 5,0 tr? lên theo thang ?i?m 10;

b) Không trong th?i gian: b? k? lu?t t? m?c ?ình ch? h?c t?p có th?i h?n tr? lên, b? truy c?u trách nhi?m hình s?;

c) Tr??ng h?p ng??i h?c có hành vi vi ph?m k? lu?t ho?c vi ph?m pháp lu?t ch?a ? m?c b? truy c?u trách nhi?m hình s?, hi?u tr??ng ph?i t? ch?c xét k? lu?t tr??c khi xét ?i?u ki?n công nh?n t?t nghi?p cho ng??i h?c ?ó.

2. Tr??ng h?p ng??i h?c b? k? lu?t ? m?c ?ình ch? h?c t?p có th?i h?n, h?t th?i gian b? k? lu?t ho?c b? truy c?u trách nhi?m hình s? và ?ã có k?t lu?n c?a c? quan có th?m quy?n nh?ng không thu?c tr??ng h?p b? x? lý k? lu?t ? m?c b? bu?c thôi h?c thì ???c hi?u tr??ng t? ch?c xét công nh?n t?t nghi?p.

3. Ch?m nh?t sau 15 ngày làm vi?c, k? t? ngày k?t thúc thi t?t nghi?p ho?c k?t thúc ngày b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p, h?i ??ng xét t?t nghi?p t? ch?c xét t?t nghi?p cho ng??i h?c. Ch?m nh?t sau 05 ngày làm vi?c, k? t? ngày xét t?t nghi?p cho ng??i h?c, h?i ??ng xét t?t nghi?p ph?i trình hi?u tr??ng danh sách ng??i h?c có ?? ?i?u ki?n, không ?? ?i?u ki?n công nh?n t?t nghi?p.

4. Trên c? s? ?? ngh? c?a h?i ??ng xét t?t nghi?p, ch?m nh?t sau 03 ngày làm vi?c k? t? ngày ?? ngh?, hi?u tr??ng ra quy?t ??nh công nh?n t?t nghi?p cho ng??i h?c ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p.

?i?u 25. ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p

1. ??i v?i ng??i h?c d? thi t?t nghi?p ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p ???c tính theo công th?c sau:

?TN  =

3.?TB + 2.?TNTH + ?TNLT

6

Trong ?ó:

+ ?TN: ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p

+ ?TB: ?i?m trung bình chung toàn khóa h?c

+ ?TNTH: ?i?m thi môn Th?c hành ngh? nghi?p

+ ?TNLT: ?i?m thi môn Lý thuy?t t?ng h?p ngh? nghi?p

2. ??i v?i sinh viên b?o v? chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p ???c tính theo công th?c sau:

?TN=

3.?TB + 2.?C?

5

Trong ?ó: ?C?: ?i?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p.

3. X?p lo?i t?t nghi?p c?a ng??i h?c ???c c?n c? vào ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p và tính theo thang ?i?m 10 nh? sau:

a) Lo?i xu?t s?c: ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p t? 9,0 ??n 10;

b) Lo?i gi?i: ?i?m x?p lo?i t?t nghi?p t? 8,0 ??n 8,9;

c) Lo?i khá: ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p t? 7,0 ??n 7,9;

d) Lo?i trung bình khá: ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p t? 6,0 ??n 6,9;

e) Lo?i trung bình: ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p t? 5,0 ??n 5,9.

4. Ng??i h?c có ?i?m ?ánh giá x?p lo?i t?t nghi?p ??t t? lo?i gi?i tr? lên không có môn thi t?t nghi?p nào ph?i thi l?i ho?c không ph?i b?o v? l?i chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p s? b? gi?m ?i m?t m?c x?p lo?i t?t nghi?p n?u thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau:

a) Có m?t môn h?c/ mô ?un tr? lên trong khóa h?c ph?i thi l?i, h?c l?i (không tính môn h?c ?i?u ki?n; môn h?c/ mô?un ???c mi?n tr?);

b) B? nhà tr??ng k? lu?t t? m?c c?nh cáo tr? lên (không tính m?c k? lu?t ???c quy ??nh t?i Kho?n 2 - ?i?u 18 c?a Quy ch? này) trong th?i gian h?c t?p t?i tr??ng.

5. Ng??i h?c ph?i thi l?i t?t nghi?p ho?c b?o v? l?i chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p thì x?p lo?i t?t nghi?p nh? sau:

a) Có 01 môn thi t?t nghi?p ph?i thi l?i m?t l?n thì x?p lo?i t?t nghi?p cao nh?t là lo?i khá;

b) Có 02 môn thi t?t nghi?p ph?i thi l?i m?t l?n ho?c có m?t môn thi t?t nghi?p ph?i thi l?i hai l?n ho?c b?o v? l?i chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p thì x?p lo?i t?t nghi?p cao nh?t là trung bình khá;

c) Ng??i h?c ph?i thi l?i t?t nghi?p ho?c b?o v? l?i chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p không thu?c tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m a, b c?a kho?n này thì x?p lo?i t?t nghi?p lo?i trung bình.

?i?u 26. C?p gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i, b?ng ?i?m, gi?y ch?ng nh?n k?t qu? h?c t?p, b?ng t?t nghi?p

1. C?p gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i, b?ng ?i?m, gi?y ch?ng nh?n k?t qu? h?c t?p.

a) Hi?u tr??ng c?p gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i tr??c khi c?p b?ng t?t nghi?p cho ng??i h?c sau khi ???c công nh?n t?t nghi?p;

b) Phòng ?ào t?o c?p b?ng ?i?m theo ch??ng trình ?ào t?o cho toàn khóa h?c sau khi ng??i h?c ???c công nh?n t?t nghi?p. Trong ?ó ghi rõ ngành, ngh? ?ào t?o, hình th?c ?ào t?o; k?t qu? và lý do môn h?c/ mô?un ???c mi?n tr?, b?o l?u ?i?m; ?i?m thi t?t nghi?p ho?c ?i?m chuyên ??, khóa lu?n t?t nghi?p, ?i?m trung bình chung h?c t?p toàn khóa h?c, x?p lo?i t?t nghi?p, khen th??ng và k? lu?t, lý do h? m?c x?p lo?i t?t nghi?p (n?u có);

c) B?ng ?i?m ???c c?p sau khi ng??i h?c có quy?t ??nh công nh?n t?t nghi?p, mu?n nh?t trong ngày trao b?ng t?t nghi?p;

d) Ng??i h?c ch?a ???c công nh?n t?t nghi?p ???c c?p gi?y ch?ng nh?n k?t qu? h?c t?p các môn h?c/ mô?un ?ã h?c trong ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng, trong ?ó ph?i ghi rõ hình th?c ?ào t?o và lý do ng??i h?c ch?a ???c công nh?n t?t nghi?p.

2. Phòng ?ào t?o ch?u trách nhi?m t? ch?c trao b?ng t?t nghi?p cho ng??i h?c ?? ?i?u ki?n c?p b?ng t?t nghi?p trong th?i gian 30 ngày làm vi?c k? t? ngày ng??i h?c k?t thúc thi môn thi t?t nghi?p cu?i cùng.

?i?u 27. Qu?n lý h? s?, tài li?u ?ào t?o

Phòng ?ào t?o ch?u trách nhi?m l?p h? s? và qu?n lý h? s?, tài li?u; b?o qu?n s? d?ng, h?y h? s?, tài li?u liên quan ??n ?ào t?o theo quy ??nh hi?n hành c?a pháp lu?t. Trong ?ó, m?t s? h? s?, tài li?u và th?i h?n l?u tr? b?o ??m yêu c?u d??i ?ây:

1. H? s?, tài li?u l?u tr? v?nh vi?n

a) H? s? ??ng ký ho?t ??ng giáo d?c ngh? nghi?p; v?n b?n c?a tr??ng phê duy?t ban hành s?a ??i, b? sung ch??ng trình; h? s? biên so?n, l?a ch?n, th?m ??nh ban hành giáo trình ho?c tài li?u gi?ng d?y; v?n b?n quy ??nh v? qu?n lý ?ào t?o;

b) V?n b?n phê duy?t danh sách ng??i h?c trúng tuy?n, v?n b?n phê duy?t danh sách ng??i h?c nh?p h?c ho?c phân l?p;

c) B?ng ?i?m t?ng h?p k?t qu? h?c t?p c?a ng??i h?c theo h?c k?, n?m h?c, khóa h?c;

d) H? s? công nh?n k?t qu? t?t nghi?p cho ng??i h?c các l?p, các khóa ?ào t?o: quy?t ??nh thành l?p h?i ??ng thi t?t nghi?p; danh sách ng??i h?c d? thi và k?t qu? t?ng môn thi, phi?u n?p bài thi có ch? ký c?a ng??i h?c; biên b?n h?p c?a các h?i ??ng; quy?t ??nh c?a hi?u tr??ng v? vi?c công nh?n và c?p b?ng t?t nghi?p cho ng??i h?c;

?) S? c?p phát b?ng t?t nghi?p;

e) K? ho?ch ?ào t?o ??i v?i khóa h?c, n?m h?c, h?c k?; báo cáo t?ng k?t n?m h?c, khóa h?c và b?n l?u các báo cáo liên quan ??n ?ào t?o g?i c? quan qu?n lý nhà n??c có th?m quy?n;

g) H? s? khen th??ng, k? lu?t ng??i h?c;

h) H? s? liên k?t ?ào t?o trong n??c và n??c ngoài, ?ào t?o theo ??a ch?;

i) H? s? ki?m tra, h??ng d?n chuyên môn, nghi?p v? ?ào t?o c?a tr??ng; h? s?, tài li?u liên quan ??n vi?c theo dõi và b?o ??m ch?t l??ng ?ào t?o;

k) H? s?, tài li?u ho?t ??ng c?a h?i ??ng v? ?ào t?o c?a tr??ng.

2. H? s?, tài li?u l?u tr? ít nh?t 10 n?m k? t? ngày hi?u tr??ng ký quy?t ??nh công nh?n t?t nghi?p cho ng??i h?c

a) H? s? gi?ng d?y c?a giáo viên;

b) Các h? s?, tài li?u c?a tr??ng liên quan ??n t? ch?c thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un: k? ho?ch thi và l?ch thi, các biên b?n h?p v? thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un, danh sách ng??i h?c d? thi và k?t qu? t?ng môn thi, phi?u n?p bài thi có ch? ký c?a ng??i h?c và cán b? coi thi, k?t qu? thi k?t thúc môn h?c, mô- ?un;

c) B?ng ?i?m t?ng môn h?c, mô-?un c?a ng??i h?c bao g?m ?i?m ki?m tra, ?i?m thi, ?i?m môn h?c/ mô ?un có ch? ký c?a giáo viên gi?ng d?y và cán b? qu?n lý;

d) H? s?, công v?n trao ??i v? công tác ?ào t?o.

3. H? s?, tài li?u l?u tr? ít nh?t 05 n?m k? t? ngày hi?u tr??ng ký quy?t ??nh công nh?n t?t nghi?p cho ng??i h?c:

a) H? s? v? công tác t? ch?c ch?m phúc kh?o các bài thi k?t thúc môn h?c/, mô?un, thi t?t nghi?p (n?u có);

b) S? lên l?p/s? ??u bài cho t?ng l?p h?c c? th?.

4. Các lo?i h? s?, tài li?u l?u tr? ít nh?t 01 n?m k? t? ngày hi?u tr??ng ký quy?t ??nh công nh?n t?t nghi?p cho ng??i h?c:

a) ?? c??ng h??ng d?n ôn thi t?t nghi?p; các biên b?n b?c th?m ?? thi, bàn giao ?? thi, bàn giao bài thi t?t nghi?p; ?? thi ?ã s? d?ng, bài thi, phi?u ch?m thi t?t nghi?p;

b) Th?i khóa bi?u và v?n b?n phân công giáo viên gi?ng d?y môn h?c/ mô ?un.

5. H? s?, tài li?u l?u tr? ít nh?t ??n th?i ?i?m khóa h?c k?t thúc:

a) ?? c??ng h??ng d?n ôn thi k?t thúc môn h?c/ mô?un;

b) Các biên b?n v? b?c th?m ?? thi, bàn giao ?? thi, bàn giao bài thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un;

c) ?? thi ?ã s? d?ng, bài thi, phi?u ch?m thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un.

 

Ch??ng IV

T? CH?C TH?C HI?N

?i?u 28. Trách nhi?m c?a phòng ?ào t?o

1. Phòng ?ào t?o ch? ??ng t? ch?c ph?i h?p các Khoa chuyên môn xây d?ng k? ho?ch ?ào t?o hàng n?m trình hi?u tr??ng ký ban hành và tri?n khai th?c hi?n.K? ho?ch ?ào t?o ph?i ?áp ?ng yêu c?u ??m b?o ch?t l??ng theo quy ??nh ??i v?i t?ng ch??ng trình nh? ?ã ban hành.

2. Tr??c khi b?t ??u khóa h?c, phòng ?ào t?o t? ch?c thông báo công khai các thông tin:

a) Cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o; m?c tiêu, chu?n ??u ra c?a t?ng ngành, ngh? ?ào t?o; ?i?u ki?n b?o ??m ch?t l??ng; th?i gian t?i ?a ?? hoàn thành ch??ng trình ??i v?i t?ng ngành, ngh? c? th?; quy ch? ?ào t?o; k? ho?ch ?ào t?o ??i v?i khóa h?c, n?m h?c; th?i gian d? ki?n thi t?t nghi?p; quy?n và ngh?a v? c?a giáo viên, ng??i h?c và t? ch?c, cá nhân có liên quan;

b) Các n?i dung ph?i thông báo công khai ch?m nh?t m?t tháng tr??c khi b?t ??u các h?c k?:

- K? ho?ch ?ào t?o ??i v?i h?c k?; danh sách, ch??ng trình các môn h?c/ mô ?un s? th?c hi?n; ?i?u ki?n tiên quy?t, s? bài ki?m tra, hình th?c thi, n?i quy thi, th?i gian thi k?t thúc môn h?c/ mô ?un; giáo trình ho?c tài li?u ???c s? d?ng cho t?ng môn h?c/ mô ?un c? th?;

- Thông tin v? t?ng giáo viên gi?ng d?y trong h?c k? ?ó, b?o ??m ít nh?t các n?i dung sau: h? và tên, n?m sinh, thâm niên gi?ng d?y, ch?c v? ho?c ch?c danh; c? quan, t? ch?c n?i ?ang làm vi?c chính, trình ?? chuyên môn và nghi?p v? s? ph?m, kinh nghi?m gi?ng d?y, giáo trình ho?c tài li?u gi?ng d?y ?ã biên so?n ho?c tham gia biên so?n ?ã ???c công b?.

c) Ngoài công khai v? ?ào t?o ???c quy ??nh t?i ?i?m a và b c?a kho?n này, tr??ng ph?i th?c hi?n công khai các v?n ?? liên quan ??n ?ào t?o c?a tr??ng ?úng quy ??nh hi?n hành v? th?c hi?n công khai ??i v?i các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p;

d) Các n?i dung c?n công khai khác do hi?u tr??ng quy?t ??nh.

3. Tr??ng ???c phép ?ánh giá và công nh?n v? quy trình ?ào t?o, n?i dung ?ào t?o và giá tr? c?a môn h?c/ mô ?un làm c? s? cho vi?c công nh?n ki?n th?c, k? n?ng ?ã tích l?y c?a ng??i h?c s? d?ng trong tr??ng h?p chuy?n tr??ng, h?c liên thông ho?c h?c ti?p lên trình ?? cao h?n gi?a các c? s? ?ào t?o.

?i?u 29. Ch? ?? báo cáo

1. Phòng ?ào t?o tham m?u cho hi?u tr??ng báo cáo b?ng v?n b?n tình hình ?ào t?o c?a tr??ng theo n?m th?c hi?n tính ??n ngày 31 tháng 12 hàng n?m v? B? Giao thông v?n t?i, S? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i Thành ph? H? Chí Minh tr??c ngày 10 tháng 01 c?a n?m ti?p theo. Báo cáo bao g?m ít nh?t các n?i dung sau:

a) S? l??ng cán b? qu?n lý và giáo viên theo trình ?? chuyên môn, nghi?p v?; di?n tích ??t ?ai, c? s? v?t ch?t;

b) Ch? tiêu tuy?n sinh ?ã ??ng ký, s? l??ng ng??i h?c trúng tuy?n và nh?p h?c; s? l??ng ng??i h?c ???c công nh?n t?t nghi?p, không ???c công nh?n t?t nghi?p trong n?m theo ngành, ngh? ?ào t?o, trình ?? ?ào t?o, theo ph??ng th?c ?ào t?o hình th?c ?ào t?o, liên k?t ?ào t?o, ??a ?i?m ?ào t?o;

c) Tình hình c?p phát b?ng t?t nghi?p: s? l??ng phôi b?ng t?t nghi?p ?ã s? d?ng ?? c?p cho ng??i h?c trong n?m theo hình th?c ?ào t?o và ngành, ngh? ?ào t?o; s? l??ng phôi b?ng t?t nghi?p ph?i h?y do ghi sai n?i dung; s? l??ng phôi b?ng t?t nghi?p b? h? h?ng, b? m?t trong quá trình b?o qu?n, l?u tr?;

d) Tình hình khen th??ng và k? lu?t ho?c x? lý sai ph?m ??i v?i tr??ng, cán b?, giáo viên và ng??i h?c trong tr??ng (n?u có);

?) Nh?ng thu?n l?i, khó kh?n, h?n ch? và ?? xu?t;

e) Kèm theo báo cáo bao g?m: b?n sao quy?t ??nh phê duy?t kèm danh sách ng??i h?c nh?p h?c ho?c phân l?p và b?n sao quy?t ??nh kèm theo danh sách, ?i?m t?ng h?p k?t qu? h?c t?p c?a ng??i h?c ???c công nh?n, không công nh?n t?t nghi?p trong n?m báo cáo;

Báo cáo ???c ?óng thành quy?n và ?óng d?u giáp lai c?a tr??ng.

2. Ngoài ch? ?? báo cáo ???c quy ??nh t?i Kho?n 1 - ?i?u này, phòng ?ào t?o còn có trách nhi?m tham m?u cho hi?u tr??ng báo cáo v?i c? quan có th?m quy?n v? các ho?t ??ng ?ào t?o th??ng xuyên, ?ào t?o trình ?? s? c?p, trung c?p, cao ??ng và các v?n ?? khác có liên quan theo quy ??nh c?a pháp lu?t ho?c báo cáo ??t xu?t khi có yêu c?u.

Các tin khác