Sinh viên

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II th?ng báo ?i?m thi t?t nghi?p

04:08 | 17/10/2019
Trình ?? cao ??ng ngh? khóa 42 và cao ??ng chính quy khóa 43
 TT Khóa  Xem chi ti?t 
 1  Khóa 42  
 2  Khóa 43  

   M?i th?c m?c c?a sinh viên xin liên h? Phòng ?ào t?o - Khoa h?c & ??i ngo?i. 
        Th?i gian t? ngày 17/10/2019 ??n h?t ngày 21/10/2019. 
Sau th?i gian trên Phòng ?ào t?o - Khoa h?c & ??i ngo?i s? ra Quy?t ??nh công nh?n t?t nghi?p.
        Trân tr?ng!

Các tin khác