Th?ng báo

08:59 | 30/07/2019
Th?ng báo ngh? hè và n?p b?n sao b?ng t?t nghi?p Th?ng báo v? vi?c n?p b?n sao b?ng t?t nghi?p THPT, l?ch ngh? hè và k? ho?ch n?m h?c 2019-2010
02:10 | 13/06/2019
Th?i khóa bi?u h?c l?i m?n Giáo d?c th? ch?t
09:43 | 18/04/2019
Th?ng báo t? ch?c h?c l?i các m?n h?c chung Chính tr?, Pháp lu?t, Ngo?i ng?, Giáo d?c th? ch?t, Tin h?c, K? n?ng m?m.
06:12 | 22/02/2019
Thi t?t nghi?p c?a sinh viên C?N K41 - thi l?n 2 và h?c sinh TCN K42, TC K43 L?ch thi t?t nghi?p và Ds h?c sinh ?? ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p và danh sách h?c sinh kh?ng ?? ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p c?a sinh viên C?N K41 - thi l?n 2 và h?c sinh TCN K42, TC K43.
08:45 | 23/01/2019
Th?ng báo v? vi?c t? ch?c h?c v?n hóa dành cho h?c sinh h?c trung c?p Th?ng báo s? 12/TB-?TII
09:18 | 11/01/2019
Th?ng báo v? vi?c thi t?t nghi?p h? Cao ??ng ngh?- Trung c?p ngh? S? 25/TB-?TII
12:30 | 07/11/2018
Th?ng báo v? vi?c khám s?c kh?e ??u khóa cho h?c sinh – sinh viên khóa 44 Nh?m th?c hi?n t?t c?ng tác ch?m sóc s?c kh?e ban ??u cho h?c sinh – sinh viên trong tr??ng. Ban Giám hi?u th?ng báo k? ho?ch t? ch?c khám s?c kho? ??u khóa cho h?c sinh – sinh viên khóa 44, c? th? nh? sau:
12:28 | 07/11/2018
Th?ng báo v? vi?c t? ch?c bu?i truy?n th?ng thay ??i hành vi và can thi?p gi?m tác h?i cho nhóm ??i t??ng có nguy c? cao Nh?m th?c hi?n t?t c?ng tác ch?m sóc s?c kh?e, phòng ch?ng HIV/AIDS cho h?c sinh – sinh viên trong tr??ng. Nhà tr??ng k?t h?p v?i Trung tam Y t? d? phòng Qu?n 7 t? ch?c bu?i truy?n th?ng v? thay ??i hành vi và can thi?p gi?m tác h?i cho nhóm ??i t??ng nguy c? cao, c? th? nh? sau
04:35 | 11/10/2018
Th?ng ba?o mua B?o hi?m y t? và B?o hi?m tai n?n cho h?c sinh – sinh viên ??t 1 n?m h?c 2018 – 2019 C?n c? Th?ng báo s? 1415/TB-BHXH ngày 17/07/2018 c?a B?o hi?m x? h?i TP.HCM v? m?c ?óng B?o hi?m y t? h?c sinh – sinh viên.
11:31 | 29/09/2018
Th?ng báo t? ch?c L? phát b?ng t?t nghi?p cao ??ng ngh? Khóa 41 Nhà tr??ng t? ch?c L? phát b?ng t?t nghi?p vào lúc 9h, ngày 17/10/2018
05:12 | 11/09/2018
Th?ng báo v? vi?c thi t?t nghi?p trình ?? cao ??ng ngh? khóa 41 Sinh viên cao ??ng ngh? khóa 41 thi t?t nghi?p t? ngày 18/9/2018 ??n ngày 20/9/2018. Các m?n thi t?t nghi?p...
07:14 | 21/08/2018
M?t s? n?i dung c?n bi?t ??i v?i SVHS khóa 44 ?? ?n ??nh ho?t ??ng ?ào t?o c?a Nhà tr??ng, ??a c?ng tác gi?ng d?y vào n? n?p, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho toàn th? SVHS khóa 44 tri?n khai h?c t?p m?t cách hi?u qu?.
Trang: ? 1 | 2