Th?ng tin tuy?n sinh 2019

05:58 | 12/11/2019
C?n quan tam ngu?n nhan l?c ngành giao th?ng v?n t?i ???ng th?y ?ng Phan V?n Duy, Phó C?c tr??ng C?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam nh?n m?nh trong bu?i khai gi?ng l?p ?ào t?o ngh? tr?ng ?i?m c?a Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II
02:01 | 09/11/2019
Khai gi?ng l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao ngh? S?a ch?a máy tàu th?y c?p ?? qu?c t? Ngày 08/11, t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II ?? di?n ra L? khai gi?ng l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao c?p ?? qu?c t? theo Ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c
03:39 | 25/10/2019
Vì sao h?c cao ??ng là s? l?a ch?n th?ng minh? Khi tìm ki?m h?c m?t ch??ng trình ??i h?c kh?ng còn khó kh?n n?a thì vi?c ??u t? cho t??ng lai b?ng m?t ch??ng trình h?c cao ??ng phù h?p v?i n?ng l?c, th?i gian và chi phí l?i ???c nhi?u h?c sinh và ph? huynh l?a ch?n b?i ?ó là s? ??u t? th?ng minh.
12:19 | 25/10/2019
Ly do nên h?c Cao ??ng m?c dù th?a ?i?m vào ??i h?c trong th?i ??i C?ng nghi?p 4.0 Hi?n nay, l??ng kh?i ?i?m c?a sinh viên t?t nghi?p trình ?? Cao ??ng kh?ng thua c? nhan ??i h?c nên tam ly tr?ng b?ng c?p ph?i nh??ng ch? cho c?ng vi?c theo nhu c?u c?a x? h?i
08:15 | 15/10/2019
H?c Cao ??ng - Ch?n ?úng ngành, h?c ?úng h??ng - kh?ng lo th?t nghi?p Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? kh?ng ??nh v? trí là ??n v? ?ào t?o ?a ngành, n?i cung c?p ngu?n nhan l?c uy tín, ch?t l??ng, ?áp ?ng yêu c?u c?a doanh nghi?p trong th?i k? h?i nh?p
05:29 | 10/10/2019
Cam k?t 100% vi?c làm cho sinh viên h?c trình ?? Cao ??ng H?c trình ?? Cao ??ng ?? s?m ra tr??ng và ???c làm c?ng vi?c mình yêu thích
01:18 | 02/10/2019
C? h?i vi?c làm r?ng m? – 100% sinh viên có vi?c làm ngay sau khi ra tr??ng Ngành ngh? d? ki?m vi?c làm và m?c thu nh?p khá cao ??i v?i các b?n h?c sinh hi?n nay
01:32 | 24/09/2019
Th?ng báo tuy?n sinh b? sung trình ?? Cao ??ng chính quy n?m 2019 Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n sinh b? sung trình ?? Cao ??ng chính quy n?m 2019
04:17 | 20/09/2019
T?i sao nên l?a ch?n Cao ??ng ho?c Trung c?p Ho?c Cao ???ng ho?c Trung ca?p la? b???c ?i nê?n ta?ng va?o ???i
12:00 | 16/09/2019
C?ng ngh? th?ng tin - B? n?o cách m?ng c?ng nghi?p 4.0 Trong th?i k? h?i nh?p, C?ng ngh? th?ng tin là m?t trong nh?ng ngành m?i nh?n mang ??n s? phát tri?n v??t b?c cho khoa h?c k? thu?t. Chính vì v?y, ngành C?ng ngh? th?ng tin ?? tr? thành m?t ngành h?c “hot” và thu hút r?t nhi?u b?n tr?, ??c bi?t là nh?ng b?n yêu thích máy tính và ?am mê c?ng ngh?.
01:12 | 15/09/2019
H?c k? thu?t xay d?ng ? Vi?t Nam, c? h?i vi?c làm Nh?t B?n H?c ngành K? thu?t xay d?ng t?i Tr??ng C? GTVT ???ng Thu? II ? TP.HCM, b?n s? có c? h?i sang Nh?t làm vi?c theo ch??ng trình h?p tác ?? ky k?t c?a Nhà tr??ng v?i các nghi?p ?oàn lao ??ng Nh?t B?n.
05:32 | 14/09/2019
Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II kí k?t doanh nghi?p ??nh h??ng ?ào t?o Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? và ?ang th?c hi?n t?t th?c tr?ng th?t nghi?p c?a x? h?i, t?o ???c ni?m tin v?i h?c sinh, ph? huynh.
Trang: ? 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7