Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II - C? h?i vi?c làm ngay t? khi nh?p h?c

03:05 | 15/05/2018
C? h?i vi?c làm ngay t? khi nh?p h?c

S?c ép t? s? l??ng sinh viên hàng n?m ra tr??ng r?t l?n, ?ã khi?n ch? tiêu tuy?n sinh ? các tr??ng ??i h?c – Cao ??ng hi?n nay tr? nên “c?ng th?ng”. S? l??ng sinh viên ra tr??ng khó kh?n trong tìm ki?m vi?c làm ngày càng nhi?u. Uy tín v? ?ào t?o, ch?t l??ng ??i ng? gi?ng viên ?ã khi?n Tr??ng C? GTVT ???ng th?y II là m?t trong nh?ng tr??ng hi?m hoi ???c các doanh nghi?p “??t hàng” tuy?n d?ng ngay t? khi nh?p h?c.


(Hình trao b?ng t?t nghi?p)

??u n?m th? nh?t, sinh viên ?ã ???c t? v?n h??ng nghi?p ?? xác ??nh c? h?i ngh? nghi?p cho mình và ???c các Công ty tuy?n ch?n và ký h?p ??ng th? vi?c, tài tr? h?c phí cùng các kho?n sinh ho?t phí khác. T? n?m th? hai, khi ?i th?c t?p sinh viên có th? nh?n v?i m?c l??ng t?  4 ??n 5 tri?u ??ng và khi ra tr??ng tùy theo v? trí công tác có th? ??n 14.4 tri?u ??ng (theo s? li?u 6 tháng cu?i n?m 2018 c?a Công ty C? ph?n V?n t?i Hà Tiên và t?ng Công ty C? ph?n ???ng sông mi?n Nam) cùng các ch? ?? khác nh?: ti?n ?n, b?i d??ng ch?c v?, ngh? phép, ?óng b?o hi?m theo quy ??nh c?a nhà n??c…


(Hình t? v?n h??ng nghi?p t?i tr??ng)

 ?? ?ào t?o ???c th? h? sinh viên n?m b?t ???c ki?n th?c, v?ng tay ngh? nhà tr??ng luôn chú tr?ng ??n ho?t ??ng th?c t?p c?a sinh viên. Tr??ng luôn ??m b?o 60% th?i gian h?c là th?c hành trên các thi?t b? th?c. Vi?c th?c t?p c?a sinh viên luôn g?n k?t v?i các ?i?u ki?n th?c t? t? c? s? s?n xu?t, các công trình, s?n ph?m c? th?. Ngoài các thi?t b? th?c hành khá hi?n ??i ? tr??ng, sinh viên s? ???c s? d?ng, v?n hành các thi?t b? t?i doanh nghi?p trong th?i gian th?c t?p.


(Sinh viên Ngành ?i?u khi?n tàu bi?n ch?p hình l?u ni?m)

V?i m?c h?c phí t? 7.1 ??n 8.5 tri?u ??ng/n?m h?c ???c ?ánh giá là khá th?p. Hi?n nay m?c phí nh?p h?c ? các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c bình quân luôn t? 8-10 tri?u/n?m. ??a ra ???c m?c h?c phí “d??i sàn” s? ??m b?o cho sinh viên an tâm h?c t?p, không còn lo l?ng v? m?c h?c phí quá cao, gánh n?ng kinh t? khi nh?p h?c t?i tr??ng.

Trong su?t quá trình h?c t?p, ?? khuy?n khích, thúc ??y kh? n?ng sáng t?o, thi ?ua c?a sinh viên. Nhà tr??ng th??ng xuyên c?p các lo?i h?c b?ng. C? th?, h?c b?ng cho sinh viên gi?i ???c c?p theo h?c k? v?i m?c t? 2.0 ??n 3.0 tri?u ??ng/em; h?c b?ng khuy?n h?c c?p cho sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n ph?n ??u trong h?c t?p v?i m?c 2 tri?u ??ng/n?m. Ch?a k?, có t?i 06/13 ngành h?c ???c h? tr? 70% s? r?t thi?t th?c v?i ?i?u ki?n kinh t? c?a sinh viên.


(Mô hình do sinh viên Nhà tr??ng thi?t k?)

Th?i gian ?ào t?o h? cao ??ng ???c rút ng?n ch? còn 2 n?m b?ng cách t?i ?u hóa ch??ng trình, b? b?t nh?ng h?c ph?n không c?n thi?t nh?ng l??ng kinh nghi?m và ki?n th?c th?c ti?n th?t d?i dào, ?? ?? sinh viên làm hành trang kh?i nghi?p v?i vi?c làm ?n ??nh và c?ng là c?u n?i ?? ch?p cánh cho nh?ng sinh viên ti?p t?c h?c lên ti?p h? liên thông ??i h?c. Ch?c ch?n ?ây chính là ??a ch? tin c?y cho t?t c? các em ?ang còn l?a ch?n, phân vân khi ch?n tr??ng, ch?n ngành.

M?i chi ti?t xin liên h?

Phòng tuy?n sinh – Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028. 37850 277 – 0908 385 369 

Website: allkora.com

Các tin khác