Khoa chuyên m?n

Khoa ?i?u khi?n

09:18 | 30/03/2018

1. NHÂN S?

 


Ch?c v?: Tr??ng Khoa
H? tên: Nguy?n ?ình LongCh?c v?: Phó Khoa
H? tên: Hoàng V?n S?n


2. GI?I THI?U 

a. Ch?c n?ng

F Tham m?u giúp Hi?u tr??ng v? qu?n lý và t? ch?c th?c hi?n quá trình ?ào t?o t?i ??n v?; c?i ti?n ch??ng trình ?ào t?o; nghiên c?u khoa h?c; biên so?n giáo trình; b?i d??ng giáo viên;

F Qu?n lý cán b?, viên ch?c; qu?n lý giáo d?c h?c sinh sinh viên; qu?n lý tài s?n c?a ??n v? theo s? phân c?p c?a Hi?u tr??ng.

b. Nhi?m v?

- T? ch?c th?c hi?n k? ho?ch gi?ng d?y;

F Xây d?ng k? ho?ch giáo viên;

F L?p k? ho?ch và tri?n khai th?c hi?n k? ho?ch gi?ng d?y c?a ??n v? c?n c? vào k? ho?ch ?ào t?o n?m h?c c?a Nhà tr??ng;

F Giám sát, ki?m tra th?c hi?n k? ho?ch gi?ng d?y c?a giáo viên;

F T? ch?c biên so?n ?? thi, ?áp án;

F T? ch?c thi, ki?m tra, ?ánh giá k?t qu? h?c t?p, rèn luy?n c?a h?c sinh sinh viên theo h?c k?, khóa h?c;

F T? ch?c h?c bù, thi l?i theo k? ho?ch c?a toàn tr??ng;

F T? ch?c xây d?ng, biên so?n giáo trình, tài li?u gi?ng d?y; nghiên c?u c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, h?c t?p; phát tri?n ch??ng trình ?ào t?o.

-  Qu?n lý và b?i d??ng giáo viên

F Qu?n lý, phân công giáo viên gi?ng d?y và tham gia các ho?t ??ng ?ào t?o;

F Ki?m tra vi?c th?c hi?n nhi?m v? giáo viên c?a ??n v? qu?n lý;

F D? gi?, ?ánh giá ch?t l??ng gi?ng d?y c?a giáo viên;

F T? ch?c các ho?t ??ng chuyên môn;

F Xây d?ng k? ho?ch b?i d??ng giáo viên: H?c t?p nâng cao trình ?? chuyên môn, nghi?p v? s? ph?m;

 F Phân công và giám sát công tác giáo viên ch? nhi?m;

 F ?? xu?t khen th??ng và k? lu?t giáo viên.

- Qu?n lý giáo d?c h?c sinh sinh viên

F Qu?n lý h?c sinh sinh viên ?ang h?c t?p t?i khoa;

F Ki?m tra vi?c ch?p hành qui ch? h?c t?p, rèn luy?n c?a h?c sinh sinh viên;

F ?? xu?t khen th??ng và k? lu?t h?c sinh sinh viên;

F Ph?i h?p v?i các ??n v? trong nhà tr??ng th?c hi?n qu?n lý giáo d?c HS-SV.

-  H??ng d?n và qu?n lý h?c sinh sinh viên th?c t?p

F Liên h? n?i th?c t?p cho h?c sinh sinh viên;

F H??ng d?n và qu?n lý h?c sinh sinh viên th?c t?p;

F T? ch?c ?ánh giá k?t qu? th?c t?p c?a h?c sinh sinh viên.

-  Qu?n lý k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh sinh viên

F Nh?n bài thi, k?t qu? thi t?u giáo viên và các ??n v? khác;

F T? ch?c ch?m thi;

F Ph?i h?p v?i phòng ?ào t?o vi?c soát xét k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh sinh viên t?ng h?c k?, n?m h?c và khóa h?c;

F L?u gi? k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh sinh viên theo qui ??nh.

- T? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng th?c nghi?m, nghiên c?u khoa h?c g?n v?i ?ào t?o v?i s? d?ng

F L?p k? ho?ch và tri?n khai các ?? tài nghiên c?u khoa h?c, vi?t giáo trình, làm mô hình h?c c? ph?c v? gi?ng d?y, hu?n luy?n g?n li?n v?i ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c, s?n xu?t kinh doanh và ??i s?ng xã h?i;

F Hàng n?m t? ch?c soát xét và ?? ngh? Hi?u tr??ng c?i ti?n, c?p nh?t ch??ng trình ?òa t?o cho phù h?p v?i th?c ti?n và nhu c?u xã h?i;

-  Qu?n lý và khai thác tài s?n, phòng h?c chuyên môn, phòng th?c hành

F Qu?n lý và khai thác có hi?u qu? các trang thi?t b? phòng h?c chuyên môn, phòng th?c hành do ??n v? ph? trách;

F L?p k? ho?ch b?o d??ng, s?a ch?a hàng n?m;

F ?? xu?t ??u t?, b? sung trang thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y và h?c t?p;

F ??nh k? ki?m tra vi?c khai thác, s? d?ng, b?o qu?n các phòng h?c chuyên môn, phòng th?c hành.

F Ph?i h?p v?i các ??n v? th?c hi?n t?t nhi?m v? ?ào t?o và xây d?ng Nhà tr??ng

F Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Hi?u tr??ng phân công

- C? h?i Ngh? nghi?p

F Sinh viên sau khi t?t nghi?p ???c khoa b? trí làm vi?c t?i các công ty v?n t?i ???ng th?y n?i ??a và ???ng bi?n.

 F Có th? làm vi?c cho h?u h?t các công ty v?n t?i th?y và c?ng v? ???ng th?y, công an ???ng th?y….

 Ban Lãnh ??o

- Th?y Nguy?n ?ình Long       - Tr??ng khoa
- Th?y Hoàng V?n S?n          - Phó tr??ng khoa
- Th?y Nguy?n M?nh Chinh      - Giáo v? khoa

Gi?ng Viên/ Nhân Viên

- Th?y Ph?m Ng?c Anh
- Th?y Lê H?ng Bình
- Th?y Nguy?n V?n Hu?
- Th?y Hoàng V?n Tâm
- Th?y Nguy?n Th?nh
- Th?y Hu?nh Trung Tín
- Th?y Ph?m Bá Ti?n
- Th?y An H? V??ng

- Th?y Tr?n Thanh Phú


 Liên H?

Khoa ?i?u Khi?n - Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng Th?y II.
S? 33 – ???ng ?ào Trí – P.Phú M? - Qu?n 7 – TP.HCM.
?i?n tho?i: 028.37850931
Email: khoadieukhien@gmail.com