Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Ngành Qu?n tr? m?ng máy tính là gì - Ra tr??ng làm vi?c ? ?au?

09:58 | 12/08/2019
T?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II m?t tr??ng Cao ??ng có truy?n th?ng h?n 42 n?m ?ào t?o các ngành thu?c l?nh v?c K? thu?t – C?ng ngh?

Trong xã h?i phát tri?n, qu?n tr? m?ng máy tính ?óng vai trò quan tr?ng, nó chính là nhân t? giúp k?t n?i và trao ??i gi?a các thành ph?n c?a xã h?i toàn c?u và ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? không th? thi?u c?a mình trong ??i s?ng kinh t? xã h?i c?a Vi?t Nam. Nhi?u ng??i nh?n ??nh qu?n tr? m?ng máy tính là m?t ngh? “có quy?n l?c” trong h? th?ng m?ng. S? h?p d?n b?i t??ng lai t??i sáng ?ang m? l?i cho nhi?u b?n tr? tr??c l?a ch?n ngh? nghi?p c?a mình. 

M?t doanh nghi?p ?ng d?ng công ngh? thông tin quy mô l?n nh? ngân hàng, b?o hi?m, hàng không r?t c?n t?i m?t phòng qu?n tr? m?ng máy tính v?i s? nhân viên lên t?i vài ch?c, th?m chí là hàng tr?m ng??i mà ?ôi khi còn kêu “thi?u nhân l?c” b?i m?ng máy tính là s? s?ng còn c?a doanh nghi?p. Các doanh nghi?p v?a thì con s? có v? khiêm t?n h?n v?i kho?ng trên d??i 5 ng??i. Còn các doanh nghi?p nh?, dù không quan tr?ng b?ng nh?ng c?ng ph?i có ít nh?t m?t nhân viên chuyên trách h? th?ng m?ng cho toàn doanh nghi?p. 

V?y qu?n tr? m?ng máy tính là ngành gì? Và lí do ch?n h?c Cao ??ng Qu?n tr? m?ng máy tính?
Công vi?c chính c?a ng??i làm là ?i?u khi?n h? th?ng m?ng c?a m?t t? ch?c, doanh nghi?p. M?c tiêu là giúp cho m?i thông tin hay d? li?u c?a công ty ???c b?o m?t tuy?t ??i. Nh?ng, nh?ng thông tin này l?i ph?i ???c d? dàng ti?p c?n ??i v?i các nhân viên trong công ty. ??ng th?i, ??m b?o h? th?ng m?ng k?t n?i công vi?c c?a các nhân viên ???c v?n hành thông su?t.

Nh? v?y, nh?ng nhà qu?n tr? m?ng là nh?ng ng??i “bi?t t??ng t?n” trong th? gi?i công ngh?. H? ph?i có ki?n th?c chuyên sâu, kh? n?ng áp d?ng v? Internet, h? th?ng ph?n c?ng và ph?n m?m. ?ây là m?t v? trí h?t s?c quan tr?ng trong s? v?n hành c?a m?t t? ch?c.

V?i nhân viên “th? vi?c”, l??ng kh?i ?i?m t? 4,5 – 6,0 tri?u ??ng/ tháng, khi ?ã tr? thành nhân viên chính th?c, con s? này có th? g?p 2 ??n g?p 3 l?n.
V?y h?c ngành Qu?n tr? m?ng máy tính ? ?âu?

M?c dù khi xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o m?i tr??ng s? có nh?ng ?i?u ch?nh theo ??nh h??ng ?ào t?o và th? m?nh riêng c?a t?ng tr??ng nh?ng nhìn chung, sinh viên khi theo h?c ngành qu?n tr? m?ng máy tính s? ???c ?ào t?o các ki?n th?c chuyên sâu nh?: Khoa h?c máy tính, K? thu?t máy tính, H? th?ng thông tin, M?ng máy tính và truy?n thông, K? thu?t ph?n m?m,... Song song ?ó sinh viên còn ???c rèn luy?n các k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng giao ti?p, k? n?ng l?p k? ho?ch ?? phát tri?n kh? n?ng t? nghiên c?u, th? nghi?m, ?? ?ng d?ng công ngh?, ?áp ?ng vào các nhu c?u th?c t? c?a ??i s?ng & xã h?i.

T?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II m?t tr??ng Cao ??ng có truy?n th?ng h?n 42 n?m ?ào t?o các ngành thu?c l?nh v?c K? thu?t – Công ngh?, sinh viên ngành Qu?n tr? m?ng máy tính bên c?nh vi?c ???c trang b? kh?i ki?n th?c ??i c??ng v? khoa h?c t? nhiên g?n li?n v?i các ki?n th?c chuyên sâu v? công ngh? ph?n m?m, h? th?ng thông tin, m?ng máy tính, k? thu?t máy tính, còn ???c chú tr?ng ?ào t?o k? n?ng tri?n khai ?ng d?ng công ngh? thông tin và n?m b?t các xu th? công ngh? m?i thông qua các h?i th?o Khoa h?c Công ngh?, câu l?c b? IT, câu l?c b? M?ng máy tính và truy?n thông,... Ngoài ra Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II còn k?t n?i ch?t ch? v?i doanh nghi?p ?? t?o ?i?u ki?n cho sinh viên ngành qu?n tr? m?ng máy tính có th? tham gia th?c t?p ngay t? n?m nh?t, và c? h?i vi?c làm v?i thu nh?p h?p d?n t?i các công ty, các t?p ?oàn hàng ??u trong n??c hi?n nay.

M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

P.TS&CTSV


Các tin khác