Th?ng tin tuy?n sinh 2019

C? h?i vi?c làm ngay t? khi nh?p h?c

01:30 | 09/08/2019
Uy tín v? ?ào t?o, ch?t l??ng ??i ng? gi?ng viên, chính là nh?ng y?u t? giúp Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng Th?y II tr? thành m?t trong nh?ng tr??ng hi?m hoi khi sinh viên ch?a ra tr??ng ?? ???c doanh nghi?p “??t hàng” tuy?n d?ng.

V?i ??nh h??ng ?ào t?o g?n v?i th? tr??ng lao ??ng, chính vì th?, nhà tr??ng luôn chú tr?ng ??n công tác liên k?t v?i các doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. ??u n?m th? nh?t, sinh viên s? ???c t? v?n h??ng nghi?p ?? xác ??nh c? h?i ngh? nghi?p cho mình và ???c các công ty tuy?n ch?n,  ký h?p ??ng th? vi?c, tài tr? h?c phí cùng các kho?n sinh ho?t phí khác. T? n?m th? hai, khi ?i th?c t?p sinh viên có th? nh?n v?i m?c l??ng t?  4-5 tri?u ??ng và khi ra tr??ng tùy theo v? trí công vi?c, m?c l??ng có th? lên ??n 14,4 tri?u (Theo s? li?u 6 tháng ??u n?m 2019 c?a T?ng công ty c? ph?n ???ng sông Mi?n Nam) cùng các ch? ?? khác nh?: ti?n ?n, b?i d??ng ch?c v?, ngh? phép, ?óng b?o hi?m theo quy ??nh c?a nhà n??c. ?? ?ào t?o ???c th? h? sinh viên n?m b?t ???c ki?n th?c, v?ng tay ngh? nhà tr??ng luôn chú tr?ng ??n vi?c rèn luy?n k? n?ng ngh? nghi?p cho sinh viên. Tr??ng luôn ??m b?o 70% th?i gian h?c là th?c hành trên các thi?t b? th?c. Vi?c th?c t?p c?a sinh viên luôn g?n k?t v?i các ?i?u ki?n th?c t? t? c? s? s?n xu?t, các công trình, s?n ph?m c? th?. Ngoài các thi?t b? th?c hành khá hi?n ??i ? tr??ng, sinh viên s? ???c s? d?ng, v?n hành các thi?t b? t?i doanh nghi?p trong th?i gian th?c t?p.  V?i m?c h?c phí t? 7.1 tri?u t?i 8.5 tri?u ??ng/n?m h?c ???c ?ánh giá là khá th?p s? ??m b?o cho sinh viên an tâm h?c t?p, không còn lo l?ng v? gánh n?ng kinh t? cho gia ?ình khi theo h?c t?i tr??ng. Trong su?t quá trình h?c t?p, ?? khuy?n khích, thúc ??y kh? n?ng sáng t?o, thi ?ua c?a sinh viên, Nhà tr??ng th??ng xuyên c?p các lo?i h?c b?ng dành cho các em,c? th?: h?c b?ng cho sinh viên gi?i ???c c?p theo h?c k?; h?c b?ng khuy?n h?c c?p cho sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n v??n lên trong h?c t?p v?i m?c 2.5 tri?u ??ng/ sinh viên /n?m. Ngoài ra, có t?i 07 ngành h?c ???c Nhà n??c h? tr? h?c phí lên t?i 70% s? r?t thi?t th?c v?i ?i?u ki?n kinh t? c?a sinh viên. Th?i gian ?ào t?o b?c cao ??ng ???c rút ng?n ch? còn hai n?m b?ng cách t?i ?u hóa ch??ng trình ?ào t?o, chú tr?ng ??n vi?c hình thành k? n?ng th?c hành, giúp sinh viên có th? b?t tay ngay vào công vi?c sau khi ra tr??ng. Sau khi t?t nghi?p Sinh viên ???c c?p b?ng k? s? th?c hành ho?c c? nhân th?c hành theo Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p. Ch?c ch?n ?ây chính là ??a ch? tin c?y cho t?t c? các em ?ang còn phân vân trong vi?c ch?n tr??ng, ch?n ngành.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng thu? II là tr??ng công l?p thu?c B? GTVT

Mã tr??ng CDT0207.

??a ch?: S? 33 ???ng ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.HCM.

Website: allkora.com

?i?n tho?i: 028. 37850 277 - 0908 385 369 


Các tin khác