Tin tuy?n d?ng

C?ng ty c? Ph?n d?ch v? b?t ??ng s?n Trung tam thành ph? tuy?n nhan viên k? toán - th? qu?

01:40 | 10/01/2019
C?ng ty c? Ph?n d?ch v? b?t ??ng s?n Trung tam thành ph? tuy?n nhan viên k? toán - th? qu?

Thông Tin Tuy?n D?ng

 • N?i làm vi?c:

  C?p b?c:

 • Kinh nghi?m:1 - 2 N?m

  L??ng: -  

 • Ngành ngh?:

  H?t h?n n?p:31/05/2018

Phúc l?i

 •  B?o hi?m theo quy ??nh
 •  Du L?ch
 •  Ph? c?p
 •  ??ng ph?c
 •  Th??ng
 •  T?ng l??ng
 •  Ph? c?p thâm niên
 •  Ch? ?? ngh? phép

Mô t? Công vi?c

 • Thu chi ti?n m?t, t?m ?ng, hoàn ?ng
 • Ki?m tra, ??i chi?u các ch?ng t? tr??c khi thu, chi ti?n
 • Ch?t s? d? s? tài kho?n ngân hàng, ??i chi?u v?i s? ph? ngân hàng
 • Ph? trách các m?c giao d?ch t? phía ngân hàng v?i công ty và qu?n lý v? ti?n m?t, thu chi, thanh toán, ??i chi?u s? sách, và các công vi?c c? th? m?i ngày.
 • Ph? trách l?u tr? b?o qu?n các chi phi?u ti?n m?t, phát hành thanh toán, qu?n lý tài kho?n ngân hàng, k?p th?i ??i chi?u v?i ngân hàng.
 • Ki?m tra h?ch toán các nghi?p v? phát sinh liên quan ??n ti?n m?t và ti?n g?i ngân hàng
 • Ki?m soát thanh toán theo ?úng quy ??nh c?a công ty
 • Báo cáo qu? ti?n m?t hàng ngày
 • Các công vi?c khác ???c phân công b?i K? toán tr??ng
 • Công vi?c c? th? ???c trao ??i khi ph?ng v?n

Yêu C?u Công Vi?c

 • H? s? lý l?ch rõ ràng.
 • Ngo?i hình ?a nhìn.
 • T?t nghi?p Cao ??ng tr? lên chuyên ngành có liên quan
 • Có ít nh?t 01 n?m kinh nghi?m ? v? trí k? toán
 •  ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?m thu ngân, th? qu?.
 • Thích nghi công vi?c nhanh, thái ?? làm vi?c nghiêm túc, có tinh th?n trách nhi?m cao trong công vi?c ???c giao; trung th?c, n?ng ??ng và tinh th?n ham h?c h?i.
 • S?c kh?e t?t, tác phong nhanh nh?n, thái ?? l?ch s?, hòa ??ng.
 • K? n?ng giao ti?p và truy?n ??t thông tin t?t
 • X? lý tình hu?ng nhanh và tinh th?n ?óng góp xây d?ng công ty
 • Ch?u ???c áp l?c công vi?c

Thông tin khác

 • B?ng c?p: Cao ??ng
 • ?? tu?i: 23 - 27
 • Gi?i tính: N?
 • Hình th?c: Nhân viên chính th?c

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 0908 385 369 (Mr.Ng?)

Các tin khác