Tin tuy?n d?ng

C?ng ty c? ph?n ??u t? xay d?ng và th??ng m?i Chi?n Th?ng c?n tuy?n

01:34 | 10/01/2019
Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n sinh viên th?c t?p c?a C?ng ty c? ph?n ??u t? xay d?ng và th??ng m?i Chi?n Th?ng v?i th?ng tin c? th? nh? sau:

1.  S? l??ng: 06

2.  Tiêu chu?n:

-      Có ?? s?c kh?e.

-      Là sinh viên tr??ng C? GTVT ???ng th?y II.

3.  M?c l??ng và quy?n l?i

-      M?c l??ng t?p s? t? 4.5 tri?u ??ng/01 tháng tr? lên

-      Th?i gian làm vi?c: Làm theo ca, 01 ngày ngh? 01 ngày
-  Th?c t?p t?i tr?m ?i?u ti?t giao thông ???ng th?y n?i ??a c?u Bình L?i và c?u Th? Thiêm

4.  H? s? g?m:

-      ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a Tr??ng.

-      Gi?y khám s?c kh?e.

-      B?n sao ch?ng minh th?.

 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 090 83 85 369 (Mr Ng?)


Các tin khác