Tin tuy?n d?ng

C?ng ty c? ph?n th??ng m?i xay d?ng Tan Xuan tuy?n d?ng sinh viên tr??ng C? GTVT ???ng th?y II

10:25 | 07/01/2019
Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n d?ng c?a C?ng ty c? ph?n th??ng m?i xay d?ng Tan Xuan, c? th? nh? sau:

1.     S? l??ng: 03 ng??i

-     Thuy?n tr??ng: 01 ng??i

-     Máy tr??ng: 02 ng??i

2.     Tiêu chu?n:

-    Có ?? s?c kh?e.
  -    Nhanh nh?n, th?t thà, ch?u khó

-    T?t nghi?p ngành ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a ho?c ngành S?a ch?a máy tàu th?y t?i tr??ng C? GTVT ???ng th?y II.

3.     M?c l??ng và quy?n l?i

-         L??ng + Ph? c?p + th??ng tháng 13

-         M?c l??ng t?i thi?u: 8.000.000?, có kinh nghi?m l??ng th?a thu?n d?a trên n?ng l?c làm vi?c.

-         Cam k?t ??y ?? các ch? ?? dành cho ng??i lao ??ng theo nh? quy ??nh pháp lu?t hi?n hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

4.     H? s? g?m:

-??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-B?n sao b?ng t?t nghi?p

-Gi?y khám s?c kh?e.

-B?n sao ch?ng minh th?.

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 0908 385 369 (Mr.Ng?)

Các tin khác