Tin tuy?n d?ng

C?ng ty Du Thuy?n Tam S?n tuy?n d?ng

08:51 | 13/01/2019
Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n d?ng c?a C?ng ty Du Thuy?n Tam S?n, c? th? nh? sau:


1.    
Thuy?n tr??ng: 02 ng??i (bi?t ti?ng Anh)

·         Yêu c?u:

-  T?t nghi?p ng?nh ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II
     - Ch?ng ch? b?ng c?p: T1, ?KVB, ATVB, ?KT?C I, ch?ng ch? b?i l?i, PCCC, c?p c?u. N?u có ch?ng ch? NVDL là l?i th?.

-   Kinh nghi?m lái tàu: trên 3 n?m

·         ?u tiên: kinh nghi?m lái tàu bi?n, ?ã chuy?n ??i sang SB và có kh? n?ng ngo?i ng?

·         L??ng và ch? ??: 15 – 25 tri?u tùy n?ng l?c

2.     Máy tr??ng: 02 ng??i

·         Yêu c?u:

-  T?t nghi?p ng?nh S?a ch?a Máy tàu th?y t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II
     -   Ch?ng ch? b?ng c?p: M1, ATVB, ch?ng ch? b?i l?i, PCCC, c?p c?u. N?u có ch?ng ch? NVDL là l?i th?.

-   Kinh nghi?m lái tàu: trên 3 n?m

·         ?u tiên: có kh? n?ng ngo?i ng?

·         L??ng và ch? ??: 10 – 20 tri?u tùy n?ng l?c

 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 0908 385 369 (Mr.Ng?)

Các tin khác