Tin tuy?n d?ng

C?ng ty TNHH C?ng Ngh? Xanh DP tuy?n d?ng

03:51 | 13/01/2019
Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH C?ng Ngh? Xanh DP v?i th?ng tin c? th? nh? sau:

1. S? l??ng: 01 Giám sát làm vi?c t?i b?n B?ch ??ng

2. Tiêu chu?n:

-     Có ?? s?c kh?e.

-     T?t nghi?p ngành ?i?u khi?n Ph??ng ti?n th?y n?i ??a ho?c S?a ch?a máy tàu th?y t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.

3. M?c l??ng và quy?n l?i

-     M?c l??ng th?a thu?n

-     ??m b?o ??y ?? ch? ?? lao ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

-     ???c h??ng ch? ?? th??ng theo quy ??nh c?a Công ty.

4. H? s? g?m:

-     ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-     B?n sao b?ng t?t nghi?p.

-     Gi?y khám s?c kh?e.

-     B?n sao ch?ng minh th?. 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 090 83 85 369 (Mr Ng?)

Các tin khác