Tin tuy?n d?ng

C?ng ty TNHH Qu?ng cáo M?i Tên Vàng tuy?n d?ng

10:17 | 07/01/2019
Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH Qu?ng cáo M?i Tên Vàng, c? th? nh? sau:

1.     S? l??ng: 04 ng??i

-     Nhân viên v?n phòng: 02 ng??i

-     K? thu?t ?i?n: 02 ng??i

2.   Tiêu chu?n:

-    Có ?? s?c kh?e.

-    T?t nghi?p ngành ?i?n công nghi?p ho?c ngành K? toán doanh nghi?p t?i tr??ng C? GTVT ???ng th?y II.

3.     M?c l??ng và quy?n l?i

-         L??ng c?ng th?a thu?n + hoa h?ng d? án + tr? c?p x?ng xe, ?i?n tho?i, ch?c v?

-         Cam k?t ??y ?? các ch? ?? dành cho ng??i lao ??ng theo nh? quy ??nh pháp lu?t hi?n hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

4.     H? s? g?m:

-??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-B?n sao b?ng t?t nghi?p

-Gi?y khám s?c kh?e.

-B?n sao ch?ng minh th?.

 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 0908 385 369 (Mr.Ng?)