Tin tuy?n d?ng

C?ng ty TNHH Square Roots tuy?n d?ng

01:46 | 10/01/2019
Th?c hi?n chính sách Nhà tr??ng g?n k?t v?i doanh nghi?p trong ?ào t?o và gi?i quy?t vi?c làm. Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH Square Roots c? th? nh? sau:

  1.     S? l??ng: 05 ng??i

-       K? toán: 01 ng??i

-       Nhân viên ki?m hàng: 04 ng??i

2.     Tiêu chu?n:

-         Có ?? s?c kh?e.

-         T?t nghi?p ngành K? toán doanh nghi?p t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II.

3.     M?c l??ng và quy?n l?i

-         L??ng: th?a thu?n

-         BHYT, BHXH, BHTN theo lu?t, Công ty mua b?o hi?m s?c kh?e cho nhân viên.

-         Th??ng tháng 13, th??ng T?t, quà T?t, quà các ngày l? T?t

-         18 ngày phép/n?m

-         Du l?ch hàng n?m

4.     H? s? g?m:

-         ??n xin vi?c, s? y?u lý l?ch.

-         B?n sao b?ng t?t nghi?p

-         Gi?y khám s?c kh?e.

-         B?n sao ch?ng minh th?.

 

M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 0961 772 277 (Mr.Vinh)

 

Các tin khác