Tin tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng: 26

06:59 | 14/02/2019
T?ng C?ng ty C? ph?n ???ng s?ng mi?n Nam (SOWATCO) th?ng báo tuy?n d?ng

T?ng Công ty C? ph?n ???ng sông mi?n Nam (SOWATCO) là ??n v? hàng ??u t?i khu v?c chuyên kinh doanh l?nh v?c v?n t?i th?y n?i ??a, khai thác c?ng. T?ng Công ty có ??i tàu hùng h?u g?m tàu lai d?t, sà lan t? hành có tr?ng t?i ??n 250 TEU – 5.000 t?n/chi?c… khai thác trên kh?p các tuy?n c?a khu v?c mi?n Nam.
?? chu?n b? thuy?n viên cho các sà lan ?ang ?óng m?i, chu?n b? h? thu? ?? ??a vào khai thác, SOWATCO thông báo tuy?n d?ng v?i s? l??ng và tiêu chu?n nh? sau:

1.      S? l??ng:

-   Máy tr??ng tàu sông                 : 02 ng??i

-   Thuy?n phó tàu sông                 : 04 ng??i

-   Thu? th? tàu sông                      : 05 ng??i

-   Th? máy tàu sông                      : 05 ng??i;

2.      Tiêu chu?n:

-   Nam, tu?i t? 18 ??n 55;

-   ??i v?i máy tr??ng: Có b?ng máy tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng I (M1);

-   ??i v?i thuy?n phó: Có b?ngthuy?n tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng 2 (T2) tr? lên;

-   ??i v?ith?y th?: Có ch?ng ch? chuyên mônv? lái ph??ng ti?n thu? n?i ??a (LPT1), Trung c?p ngh? ?i?u khi?n, B?ng thuy?n tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng 3 (T3) tr? lên ho?c ?ã thi xong t?t nghi?p c?a Tr??ng C? GTVT ???ng th?y II (Có gi?y xác nh?n c?a Tr??ng);

-   ??i v?i th? máy: Có ch?ng ch? chuyên môn v? v?n hành máy ph??ng ti?n thu? n?i ??a (TM1), Trung c?p ngh? máy, B?ng máy tr??ng ph??ng ti?n thu? n?i ??a h?ng 3 (M3) tr? lên ho?c ?ã thi xong t?t nghi?p c?a Tr??ng C? GTVT ???ng th?y II (Có gi?y xác nh?n c?a Tr??ng);;

3.      Ch? ??:

?ng viên n?u ???c tuy?n d?ng s? ???c ký H?L?, ???c tr? m?c l??ng c?nh tranh tùy theo v? trí, n?ng l?c, có môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, ???c tham gia các khóa ?ào t?o nâng cao h?ng b?ng ngh? và ???c t?o m?i ?i?u ki?n ?? th?ng ti?n, phát tri?n chuyên môn, ???c h??ng các ch? ?? phúc l?i t?t nh? th??ng vào các d?p l?, t?t, tháng 13, 14… ???c ?i du l?ch ngh? mát teambuilding…

4.      H? s? d? tuy?n, g?m:

-   ??n xin vi?c, SYLL;

-   B?n photob?ng c?p chuyên môn;

-   B?n photo CMND, HKTT;

-   Phi?u khám s?c kh?e. 

 M?i chi ti?t xin liên h?:

Phòng Tuy?n sinh - Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028 37850 277 – 0908 385 369 (Mr.Ng?)

Các tin khác